Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2013 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. Топка пада от височина 5,4 m. С каква скорост тя ще се удари в земята? Приемете земното ускорение g = 10 m/s2.
  • А) 108 m/s
  • Б) 54 m/s
  • В) 10,4 m/s
  • Г) 5,2 m/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Тяло с маса m = 5 kg се движи под действие на две еднопосочни сили F1 = 50 N и F2 = 30 N. На колко е равно ускорението на тялото?
  • А) 16 m/s2
  • Б) 8 m/s2
  • В) 4 m/s2
  • Г) 2 m/s2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Тяло с маса 400 g се издига над земната повърхност и променя потенциалната си енергия с 5 J. На каква височина се е издигнало тялото? Приемете земното ускорение g = 10 m/s2.
  • А) 150 cm
  • Б) 125 cm
  • В) 100 cm
  • Г) 75 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Колко келвина са 32° С?
  • А) 0 K
  • Б) 32 K
  • В) 232 K
  • Г) 305 K
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Едно и също количество топлина може да разтопи при температура на топене маса m1 лед и маса m2 калай. На колко е равно отношението m2/m11 = 333 J/g, λ2 = 59 kJ/kg)?
  • А) ≈ 56
  • Б) ≈ 18
  • В) ≈ 5, 6
  • Г) ≈ 0, 18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Идеална топлинна машина с КПД, равен на 40%, работи при температура на охладителя 300 K. На колко е равна температурата на нагревателя?
  • А) 785 K
  • Б) 500 K
  • В) 400 K
  • Г) 180 K
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. За една минута математично махало извършва 30 пълни трептения. На колко е равна честотата на трептене на махалото?
  • А) 0,5 Hz
  • Б) 2 Hz
  • В) 20 Hz
  • Г) 30 Hz
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Две пружини махала имат периоди съответно T1 = 0,5 s и T2 = 1 s. Ако коефициентът на еластичност на първата пружина е два пъти по-голям от този на втората, на колко е равно отношението на масите m1/m2?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г) 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. По повърхността на океан се разпространява хармонична вълна с дължина 250 m и честота 0,1 Hz. На колко е равна скоростта на разпространение на вълната?
  • А) 2,5 m/s
  • Б) 25 m/s
  • В) 0,25 km/s
  • Г) 2,5 km/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Как ще се измени интензитетът на електричното поле във всяка точка от пространството, ако заменим точковия заряд-източник с друг, равен по големина и противоположен по знак?
  • А) няма да се измени по големина и посока
  • Б) няма да се измени по посока
  • В) ще се измени по големина
  • Г) ще се измени по посока
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Два кондензатора са свързани във верига, както е показано на фигурата. При условие, че зарядите на кондензаторите са q1 = 2q2, посочете правилното равенство:
  • А) U1 = 2U2
  • Б) U1 = (1/2)U2
  • В) C1 = 2C2
  • Г) C1 = (1/2)C2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. При затворен ключ K амперметърът измерва ток 0,5 А. Какво ще бъде показанието на волтметъра при отворен ключ K?
  • А) 4 V
  • Б) 4,5 V
  • В) 5 V
  • Г) 5,5 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В котлон са монтирани два нагревателни елемента със съпротивления съответно R1 и R2 (R1 < R2). При какво включване на елементите котлонът ще има най-голяма мощност?
  • А)само на R1
  • Б)само на R2
  • В)R1 и R2 последователно
  • Г)R1 и R2 успоредно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Прав проводник с дължина 50 cm, по който тече електричен ток 10 А, е поставен в еднородно магнитно поле. На проводника действа максимална магнитна сила 0,1 N. На колко е равна индукцията на магнитното поле?
  • А) 0,2 mT
  • Б) 0,5 mT
  • В) 20 mT
  • Г) 50 mT
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Светлинна монохроматична вълна преминава от среда с показател на пречупване n1 в среда с показател на пречупване n2 (n1 < n2). Във втората среда светлинната вълна има:
  • А) по- малка дължина на вълната
  • Б) по-голяма дължина на вълната
  • В) по- малка честота
  • Г) по-голяма честота
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Светлинен лъч пада на границата между две среди под ъгъл α (α < αгр) и се пречупва под ъгъл β. Показателите на пречупване на първата и втората среда са съответно n1 и n2 , като (n1 > n2). Посочете НЕВЯРНОТО равенство.
  • А) sin αгр =
  • Б) sin αгр =
  • В)
  • Г) sin αгр
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Във водородния атом енергията на електрона, когато той се намира на първа, втора или трета позволена орбита, е съответно E1 = – 13, 6 eV, E2 = – 3, 4 eV и E3 = – 1, 5 eV. На колко е равна най-малката енергия на кванта, който трябва да погълне водороден атом, за да премине от основно във възбудено състояние?
  • А) 13, 6 eV
  • Б) 10, 2 eV
  • В) 3, 4 eV
  • Г) 1, 5 eV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Ядрените сили на взаимодействие между нуклоните са проява на:
  • А) гравитационното взаимодействие
  • Б) електромагнитното взаимодействие
  • В) слабото взаимодействие
  • Г) силното взаимодействие
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Къде върху диаграмата „спектър-светимост“ попадат звездите с висока температура и ниска светимост?
  • А) в долния ляв ъгъл
  • Б) в горния ляв ъгъл
  • В) в долния десен ъгъл
  • Г) в горния десен ъгъл
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Звездите от главната последователност, които имат най- големи маси:
  • А) имат най-високи светимости
  • Б) имат най-високи температури
  • В) имат синкав цвят
  • Г) еволюират най-бавно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2014 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама