Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2014 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. Дадени са графиките на скоростта на три тела. Сравнете техните ускорения.
  • А) a1 < a2 < a3
  • Б) a1 < a2 = a3
  • В) a1 = a2 < a3
  • Г) a1 = a3 < a2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Тяло с маса m = 5 kg се движи под действие на две еднопосочни сили F1 = 50 N и F2 = 30 N. На колко е равно ускорението на тялото?
  • А) 16 m/s2
  • Б) 8 m/s2
  • В) 4 m/s2
  • Г) 2 m/s2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Тяло е хвърлено от земната повърхност вертикално нагоре със скорост 20 m/s. Каква е максималната височина на издигане на тялото, ако съпротивлението на въздуха се пренебрегва? Приемете земното ускорение за g = 10 m/s2.
  • А) 40 m
  • Б) 20 m
  • В) 10 m
  • Г) 5 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коя двойка физични величини има еднакви измерителни единици?
  • А) Сила и работа
  • Б) Работа и мощност
  • В) Енергия и мощност
  • Г) Работа и енергия.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Колко келвина са – 32° С?
  • А) – 32 K
  • Б) 0 K
  • В) 241 K
  • Г) 305 K
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. При какъв процес количеството топлина се пресмята по формулата Q = cm(t2 – t1)?
  • А) при топене
  • Б) при топлообмен
  • В) при кондензация
  • Г) при горене
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Идеална топлинна машина с КПД, равен на 40%, работи при температура на нагревателя 400 K. На колко е равна температурата на охладителя?
  • А) 400 K
  • Б) 300 K
  • В) 240 K
  • Г) 200 K
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За една минута математично махало извършва 30 пълни трептения. На колко е равна честотата на трептене на махалото?
  • А) 30 Hz
  • Б) 20 Hz
  • В) 2 Hz
  • Г) 0,5 Hz
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Две математични махала с маси m1 и m2 имат периоди съответно T1 = 0,5 s и T2 = 1 s. На колко е равно отношението на масите m1 / m2 и отношението на дължините l1 / l2?
  • А)
  • Б)
  • В) е неопределено;
  • Г) е неопределено;
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. По повърхността на океан се разпространява хармонична вълна с дължина 250 m и честота 0,2 Hz. На колко е равна скоростта на разпространение на вълната?
  • А) 5 m/s
  • Б) 50 m/s
  • В) 0,5 km/s
  • Г) 5 km/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Как ще се измени интензитетът на електричното поле във всяка точка от пространството, ако заменим точковия заряд-източник с друг, равен по големина и противоположен по знак?
  • А) ще се измени по посока
  • Б) ще се измени по големина
  • В) няма да се измени по посока
  • Г) няма да се измени по големина и посока
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Два кондензатора са свързани във верига, както е показано на фигурата. При условие, че зарядите на кондензаторите са 2q1 = q2, посочете правилното равенство:
  • А) U1 = 2U2
  • Б) U1 = (1/2)U2
  • В) C1 = 2C2
  • Г) C1 = (1/2)C2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. При затворен ключ K амперметърът измерва ток 0,5 А. Какво ще бъде показанието на волтметъра при отворен ключ K?
  • А)5,5 V
  • Б)5 V
  • В)4,5 V
  • Г)4 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В котлон са монтирани два нагревателни елемента със съпротивления съответно R1 и R2 (R1 < R2). При какво включване на елементите котлонът ще има най-малка мощност?
  • А) само на R1
  • Б) само на R2
  • В) R1 и R2 последователно
  • Г) R1 и R2 успоредно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Прав проводник с дължина 50 cm, по който тече електричен ток 10 А, е поставен в еднородно магнитно поле. На проводника действа максимална магнитна сила 0,1 N. На колко е равна индукцията на магнитното поле?
  • А) 0,2 mT
  • Б) 0,5 mT
  • В) 20 mT
  • Г) 50 mT
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Светлинна монохроматична вълна преминава от среда с показател на пречупване n1 в среда с показател на пречупване n2 (n2 < n1). Във втората среда светлинната вълна има:
  • А) по-голяма дължина на вълната
  • Б) по-малка дължина на вълната
  • В) по-голяма честота
  • Г) по-малка честота
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Във водородния атом енергията на електрона, когато той се намира на първа, втора или трета позволена орбита, е съответно E1 = – 13, 6 eV, E2 = – 3, 4 eV и E3 = – 1, 5 eV. На колко е равна най-голямата енергия на кванта, който трябва да погълне водороден атом, за да премине от основно в едно от посочените възбудени състояния?
  • А) 13, 6 eV
  • Б) 12, 1 eV
  • В) 10, 2 eV
  • Г) 1, 5 eV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Силите на взаимодействие между ядрата и електроните в атомите са проява на:
  • А) слабото взаимодействие
  • Б) силното взаимодействие
  • В) гравитационното взаимодействие
  • Г) електромагнитното взаимодействие
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Къде върху диаграмата „спектър-светимост“ попадат звездите с ниска температура и ниска светимост?
  • А) в долния десен ъгъл
  • Б) в горния десен ъгъл
  • В) в долния ляв ъгъл
  • Г) в горния ляв ъгъл
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Звездите от главната последователност, които имат най-големи маси:
  • А) еволюират най-бавно
  • Б) имат най-високи температури
  • В) имат най-високи светимости
  • Г) имат синкав цвят
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2013 г. 2015 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама