Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2015 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. Автомобил с начална скорост 20 m/s спира равнозакъснително с ускорение 2 m/s2. Колко е спирачният път на автомобила?
  • А) 200 m
  • Б) 100 m
  • В) 80 m
  • Г) 40 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Трупче се хлъзга по хоризонтална повърхност под действие на постоянна сила F, насочена хоризонтално. Между трупчето и повърхността действа и сила на триене. В таблицата е дадено ускорението a на трупчето при две различни големини на силата F. Колко е масата m на трупчето?
  • А) 2,5 kg
  • Б) 4 kg
  • В) 5 kg
  • Г) 10 kg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Колко e мощността P на кран, който издига товар с маса m = 1000 kg с постоянна скорост v = 4 m/s? Силите на триене и съпротивление се пренебрегват. Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) 4 kW
  • Б) 8 kW
  • В) 10 kW
  • Г) 40 kW
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кои от следните величини се изразяват с еднакви единици?
  • А) Работа и мощност
  • Б) Мощност и сила
  • В) Енергия и сила
  • Г) Енергия и работа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. На коя от графиките е представена зависимостта между температурата (Т) и налягането (p) при изохорен процес с идеален газ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Топлинен двигател с КПД 20% получава за един цикъл количество топлина Q1 = 400 J от изгаряне на горивото. Какво количество топлина Q2 губи двигателят в околната среда за един цикъл?
  • А) 80 J
  • Б) 320 J
  • В) 480 J
  • Г) 720 J
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Какви топлинни процеси протичат при топене на твърдо тяло?
  • А) Температурата на тялото се увеличава
  • Б) Тялото отдава топлина
  • В) Температурата на тялото се понижава
  • Г) Тялото приема топлина
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Метална пластинка е поставена в еднородно електрично поле, чиито силови линии са показани на фигурата. Какви по знак заряди се индуцират на повърхностите a и b на пластинката?
  • А) a +, b –
  • Б) a –, b –
  • В) a –, b +
  • Г) a +, b +
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Две малки заредени топчета, намиращи се на разстояние 1 cm едно от друго, се привличат със сила 0,4 N. С каква сила ще взаимодействат топчетата, ако се отдалечат на разстояние 2 cm едно от друго?
  • А) 0,1 N
  • Б) 0,2 N
  • В) 0,8 N
  • Г) 1,6 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Протон, движещ се в електрично поле, минава от точка с потенциал 100 V в точка с потенциал 500 V. Как се променят при това кинетичната (Ek) и потенциалната (W) енергия на протона?
  • А) Ek намалява, W се увеличава
  • Б) Ek се увеличава, W намалява
  • В) Ek и W се увеличават
  • Г) Ek и W намаляват
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Колко е еквивалентното съпротивление на участъка от електрическата верига между точките A и B.
  • А) 12 Ω
  • Б) 20 Ω
  • В) 27 Ω
  • Г) 50 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. За кой материал е характерна зависимостта на специфичното съпротивление (ρ) от абсолютната температура (T), показана на графиката?
  • А) мед
  • Б) алуминий
  • В) силиций
  • Г) сребро
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Електрон със скорост v, насочена надясно на чертежа, навлиза в еднородно магнитно поле с индукция B, насочена от вас към чертежа. В каква посока действа магнитната сила на електрона?
  • А)нагоре
  • Б)надолу
  • В)от чертежа към вас
  • Г)от вас към чертежа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Тяло с маса m = 1 kg, окачено на пружина, трепти с честота ν = 1 Hz. Тяло с каква маса трябва да окачим на същата пружина, така че честотата му на трептене да бъде ν = 2 Hz?
  • А) 4 kg
  • Б) 2 kg
  • В) 0,5 kg
  • Г) 0,25 kg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. дължина на вълната Свободният край на опънато въже трепти в направление на оста y. В даден момент зависимостта на отклонението на въжето от разстоянието x до трептящия му край е дадена на графиката. Колко е дължината λ на вълната, която се разпространява по въжето?
  • А) 2 cm
  • Б) 5 cm
  • В) 4 cm
  • Г) 10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Сноп слънчева светлина минава през стъклена призма. Точките А и В са границите на видимия спектър, който се наблюдава върху екран, поставен зад призмата, Какви са приблизително дължините на светлинните вълни, които падат в двете точки?
  • А) A: 400 nm; B: 700 nm
  • Б) A: 700 nm; B: 400 nm
  • В) A: 40 nm; B: 70 nm
  • Г) A: 70 nm; B: 40 nm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На дъното на аквариум се намира източник на светлина. Кой от четирите номерирани лъча пада под граничния ъгъл между водата и въздуха?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Коя частица е означена с X в реакцията на бета-разпадане:

  • А) гама-квант
  • Б) протон
  • В) неутрон
  • Г) антинеутрино
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В коя област на електромагнитния спектър се намират фотоните, които се излъчват при преход на електрона във водороден атом от орбита с пореден номер n = 3 на орбита с пореден номер m = 2?
  • А) микровълни
  • Б) инфрачервени лъчи
  • В) видима светлина
  • Г) ултравиолетови лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. диаграмата спектър-светимост Какъв вид звезди попадат в областта А на диаграмата спектър-светимост? (Сивата ивица обозначава Главната последователност).
  • А) червен гигант
  • Б) бяло джудже
  • В) неутронна звезда
  • Г) черна дупка
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2014 г. 2016 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама