Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2016 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. При скорост 20 m/s спирачният път на автомобил е 25 m. Колко е ускорението на автомобила по време на спирането?
  • А) 0,4 m/s2
  • Б) 0,8 m/s2
  • В) 8 m/s2
  • Г) 16 m/s2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Каква сила F е нужна, за да се уравновеси на хидравличния крик поставеният товар? Приемете, че g = 10 m/s2. Масата на буталата се пренебрегва, а диаметрите им са показани на фигурата.
  • А) 2 000 N
  • Б) 6 000 N
  • В) 200 N
  • Г) 600 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. При изстрелване от земната повърхност, ракета с маса m и с нулева начална скорост започва да се издига с ускорение a = 5g. Колко е реактивната сила F на двигателя на ракетата?
  • А) 3mg
  • Б) 4mg
  • В) 5mg
  • Г) 6mg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Дете с маса m = 40 kg се спуска по пързалка с височина h = 2 m и достига основата ѝ със скорост v = 5 m/s. Каква работа A извършва силата на триене по време на спускането? Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) + 200 J
  • Б) – 300 J
  • В) + 500 J
  • Г) – 800 J
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Каква величина се измерва с единицата киловатчас (kWh)?
  • А) ток
  • Б) напрежение
  • В) мощност
  • Г) енергия
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Какви топлинни процеси протичат с водата, когато замръзва?
  • А) температурата ѝ се понижава, поглъща топлина
  • Б) температурата ѝ не се променя, поглъща топлина
  • В) температурата ѝ не се променя, отделя топлина
  • Г) температурата ѝ се понижава, не обменя топлина
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Прашинка има положителен заряд q = 3e, където e = 1,6.10–19 C е елементарният електричен заряд. При облъчване с ултравиолетови лъчи тя губи 5 електрона. Колко е зарядът на прашинката след облъчването?
  • А)
  • Б) – 8е
  • В) 2e
  • Г) – 2е
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Интензитетът E на електричното поле в точка A е нула. Колко е зарядът q2 на топчето 2, ако зарядът на топчето 1 е q1 = 10 nC?
  • А) – 2,5 nC
  • Б) + 2,5 nC
  • В) – 5 nC
  • Г) + 5 nC
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Електрон с нулева начална скорост започва да се ускорява в еднородно електрично поле. Коя от посочените величини, отнасящи се до електрона, намалява по време на неговото движение?
  • А) силата, която му действа
  • Б) потенциалната му енергия
  • В) кинетичната му енергия
  • Г) пълната му енергия
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коя е вярната връзка между единиците?
  • А) 1V = 1A . 1s
  • Б)
  • В) 1V = 1J . 1C
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. През резистора R1 тече ток I1 = 2 A. Какъв ток I тече в общата част на веригата?
  • А) 1 A
  • Б) 2 A
  • В) 3 A
  • Г) 4 A
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Меден проводник с дължина l и с диаметър d има съпротивление R. Колко е съпротивлението на меден проводник със същата дължина и два пъти по-малък диаметър?
  • А) R
  • Б) R
  • В) 2R
  • Г) 4R
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На фигурата е показана траекторията на протон, който минава през област с еднородно магнитно поле (защрихования правоъгълник). Стрелките показват посоката на движение на протона. Каква е посоката на индукцията на магнитното поле?
  • А)от чертежа към вас
  • Б)от вас към чертежа (⊗)
  • В)надолу (↓)
  • Г)надясно (→)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Празната количка (горе) трепти с период 1 s. Когато върху нея е поставен допълнителен товар (долу), периодът ѝ на трептене е 2 s. Масата на празната количка е 1 kg. Колко е масата на допълнително поставения товар?
  • А) 1 kg
  • Б) 2 kg
  • В) 3 kg
  • Г) 4 kg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На фигурата схематично са показани процесите на отражение и пречупване на светлината от границата между две среди. Кое е вярното съответствие между номерацията и вида на показаните лъчи.
  • А) 1 – падащ, 2 – пречупен, 3 – отразен
  • Б) 1 – падащ, 2 – отразен, 3 – пречупен
  • В) 1 – пречупен, 2 – падащ, 3 – отразен
  • Г) 1 – пречупен, 2 – отразен, 3 – падащ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Колко е граничният ъгъл за пълно вътрешно отражение на границата между среда с показател на пречупване n = 2 и въздух?
  • А) 30°
  • Б) 45°
  • В) 60°
  • Г) 90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Максимумът в излъчването на тяло с температура 300 K е при дължина на вълната 10 μm. При каква дължина на вълната се отмества максимумът в излъчването на тялото, ако то бъде загрято до температура 600 K?
  • А) 0,625 μm (625 nm)
  • Б) 5 μm
  • В) 20 μm
  • Г) 160 μm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Периодът на полуразпадане на радиоактивен изотоп е 1 месец. След колко месеца количеството на изотопа става по-малко от 10% от началното му количество?
  • А) 2 месеца
  • Б) 3 месеца
  • В) 4 месеца
  • Г) 6 месеца
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Коя е античастицата на електрона?
  • А) неутрино
  • Б) протон
  • В) неутрон
  • Г) позитрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Кой е източникът на енергия за звездите от Главната последователност на диаграмата спектър - светимост?
  • А) синтез на хелий от водород
  • Б) синтез на въглерод от хелий
  • В) гравитационното свиване на звездите
  • Г) остатъчна топлина след приключване на ядрения синтез
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2015 г. 2017 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама