Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2017 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. Самолет се движи равноускорително по пистата в продължение на 30 s, като тръгва с нулева начална скорост и излита, когато достигне скорост 80 m/s. Какъв път изминава самолетът по пистата, докато излети?
  • А) 4800 m
  • Б) 2400 m
  • В) 1200 m
  • Г) 600 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. С каква хоризонтална сила F трябва да бъде дърпано трупче с маса m = 2 kg по хоризонтален под, за да се движи с ускорение a = 3 m/s2? На трупчето действа и сила на триене f = 1,5 N.
  • А) 7,5 N
  • Б) 6,0 N
  • В) 4,5 N
  • Г) 1,5 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Колко работа извършва двигателят на автомобил с маса m = 1000 kg, за да ускори автомобила от състояние на покой до скорост v = 20 m/s? Силите на триене и съпротивление се пренебрегват.
  • А) 10 kJ
  • Б) 20 kJ
  • В) 200 kJ
  • Г) 400 kJ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кои от следните величини се изразяват с еднакви единици?
  • А) работа и мощност
  • Б) количество топлина и работа
  • В) мощност и сила
  • Г) сила и енергия
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. На коя от графиките е представена зависимостта между налягането (р) и обема (V) при изотермен процес с идеален газ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За един цикъл топлинен двигател получава количество топлина Q1 = 500 J от изгаряне на горивото и отделя в околната среда количество топлина Q2 = 300 J. Колко е КПД на двигателя?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В топлоизолиран съд се смесват 1 kg вода с температура 20° C и 3 kg вода с температура 40° C. Колко е температурата на сместа след установяване на топлинно равновесие?
  • А) 25° C
  • Б) 30° C
  • В) 35° C
  • Г) 60° C
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На фигурата е показана една от силовите линии на електричното поле, създадено от два противоположни по знак заряда. Кой от четирите вектора изобразява посоката на интензитета на полето в точка A?
  • А) E1
  • Б) E2
  • В) E3
  • Г) E4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Две малки заредени топчета, намиращи се на разстояние 2 cm едно от друго, се отблъскват със сила 0,4 N. С каква сила ще взаимодействат топчетата, ако се поставят на разстояние 1 cm едно от друго?
  • А) 0,1 N
  • Б) 0,2 N
  • В) 0,8 N
  • Г) 1,6 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Електрон, движещ се в електрично поле, минава от точка с потенциал 10 V в точка с потенциал 50 V. Как се променят при това кинетичната (Ek) и потенциалната (W) енергия на електрона?
  • А) Ek намалява, W се увеличава
  • Б) Ek се увеличава, W намалява
  • В) Ek и W се увеличават
  • Г) Ek и W намаляват
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Колко е еквивалентното съпротивление на участъка от електрическата верига между точките A и В? Съпротивленията на отделните резистори са означени на схемата.
  • А) 8 Ω
  • Б) 10 Ω
  • В) 20 Ω
  • Г) 50 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. За кой материал е характерна зависимостта на специфичното съпротивление (ρ) от абсолютната температура (T), показана на графиката?
  • А) метал
  • Б) полупроводник
  • В) електролит
  • Г) газ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Електрон със скорост v, насочена надясно на чертежа, навлиза в еднородно магнитно поле с индукция B, насочена от чертежа към вас. В каква посока действа магнитната сила на електрона?
  • А)нагоре
  • Б)надолу
  • В)от чертежа към вас
  • Г)от вас към чертежа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Математично махало с дължина l = 1 m има период T = 2 s. При каква дължина l1 на махалото периодът му ще бъде T1 = 1 s?
  • А) 4 m
  • Б) 2 m
  • В) 50 cm
  • Г) 25 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. честота на вълна Свободният край на опънато въже трепти с честота ν = 10 Hz. На графиката е дадена зависимостта на отклонението y на въжето от разстоянието x до трептящия му край в даден момент от време. Колко е скоростта u на вълната, която се разпространява по въжето?
  • А) 0,2 m/s
  • Б) 0,5 m/s
  • В) 1,0 m/s
  • Г) 1,5 m/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Монохроматична светлина с дължина на вълната във вакуум λ0 = 630 nm, попада в стъкло с показател на пречупване n = 1,5. Колко е дължината на светлинната вълна в стъклото?
  • А) 280 nm
  • Б) 420 nm
  • В) 630 nm
  • Г) 840 nm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На коя фигура е изобразен ходът на светлинен лъч в триъгълна призма?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Коя частица е означена с X в реакцията на ядрен синтез:
  • А) алфа-частица
  • Б) електрон
  • В) протон
  • Г) неутрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В коя област на електромагнитния спектър се намират фотоните, които се излъчват при преход на електрона във водороден атом от орбита с пореден номер n = 4 на орбита с пореден номер m = 3?
  • А) микровълни
  • Б) инфрачервени лъчи
  • В) видима светлина
  • Г) ултравиолетови лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Какъв вид звезди попадат в областта А на диаграмата спектър-светимост?

  (Сивата ивица обозначава Главната последователност).

  • А) червен гигант
  • Б) бяло джудже
  • В) неутронна звезда
  • Г) черна дупка
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2016 г. 2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама