Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2018 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. От каква височина h трябва да падне свободно тяло, така че да достигне скорост v = 20 m/s? Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) 1 m
  • Б) 2 m
  • В) 20 m
  • Г) 40 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Тяло с тегло P = 10 N се хлъзга с постоянна скорост по хоризонтална повърхност под действие на теглеща сила F = 4 N, успоредна на повърхността. Колко е коефициентът k на триене между тялото и повърхността?
  • А) 0,4
  • Б) 0,6
  • В) 1,5
  • Г) 2,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ракета с маса m се издига вертикално нагоре с ускорение a = 5g. Колко е големината на реактивната сила F, действаща на ракетата?
  • А) mg
  • Б) 4mg
  • В) 5mg
  • Г) 6mg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Автомобил с маса m = 1000 kg се ускорява от състояние на покой до скорост v = 20 m/s за време 4 s. Колко е средната механична мощност Р на двигателя на автомобила?
  • А) 2,5 kW
  • Б) 5 kW
  • В) 50 kW
  • Г) 100 kW
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Коя величина, означена на електрическите батерии, се измерва с единицата mAh (милиамперчас)?
  • А) напрежение
  • Б) заряд
  • В) ток
  • Г) енергия
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Топка пластилин пада свободно и след удар с пода остава залепена за него. Коя форма на енергия на топката се изменя с времето по начина, показан на графиката?
  • А) кинетична
  • Б) потенциална
  • В) пълна механична
  • Г) вътрешна
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. За свиване на въздуха във велосипедна помпа се извършва работа A = 150 J, при което вътрешната енергия на въздуха се променя с ΔU = 120 J. Колко е количеството топлина Q, което въздухът в помпата обменя с околната среда?
  • А) –30 J (отдава топлина)
  • Б) –270 J (отдава топлина)
  • В) +30 J (приема топлина)
  • Г) +270 J (приема топлина)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В еластичен балон с обем 1 L има въздух с температура 27° C. Приблизително до каква температура трябва да се загрее въздухът така, че балонът да се разшири до обем 2 L?
  • А) 40° C
  • Б) 54° C
  • В) 327° C
  • Г) 600° C
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Електрон със скорост v навлиза в еднородно електрично поле с интензитет Е, както е показано на фигурата. В каква посока се отклонява електронът под действие на електричното поле?
  • А) от чертежа към вас
  • Б) от вас към чертежа
  • В) надясно
  • Г) наляво
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Два електрически нагревателя, 1 и 2, със съпротивления съответно R1 = 30 Ω и R2 = 15 Ω, са свързани последователно към източник на напрежение. Мощността на нагревателя 1 е P1 = 1200 W. Колко е мощността P2 на втория нагревател?
  • А) 300 W
  • Б) 600 W
  • В) 2 400 W
  • Г) 4 800 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Алфа-частица със скорост v навлиза в еднородно магнитно поле с индукция В, както е показано на фигурата. В каква посока се отклонява частицата под действие на магнитното поле?
  • А) от чертежа към вас
  • Б) от вас към чертежа
  • В) надясно
  • Г) наляво
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. По прав проводник тече ток I с посока, показана на фигурата. Каква е посоката на магнитната индукция В в т. М? (посока от листа към вас – , посока от вас към листа – ⊗)
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Към първичната намотка на трансформатор с N1 = 300 навивки е приложено променливо напрежение с ефективна стойност U1 = 630 V. Колко е ефективното напрежение U2 на вторичната намотка, ако тя има N2 = 100 навивки?
  • А)5 670 V
  • Б)1 890 V
  • В)210 V
  • Г)70 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Пружинно махало трепти с амплитуда A = 2 cm. Колко е пътят s, който изминава махалото за един период на трептене?
  • А) 0 cm
  • Б) 2 cm
  • В) 4 cm
  • Г) 8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На фигурата е показан ходът на лъч монохроматична светлина, който се пречупва на границата между две среди. Какъв извод може да бъде направен за дължините λ1 и λ2 на светлинната вълна в средите 1 и 2 съответно?
  • А) λ1 < λ2
  • Б) λ1 > λ2
  • В) λ1 = λ2
  • Г) Дължините на вълната не може да бъдат сравнени въз основа на информацията от фигурата.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Кое от следните явления се обяснява с представата за светлината като поток от фотони?
  • А) интерференция
  • Б) дисперсия
  • В) дифракция
  • Г) фотоефект
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Коя е частицата X, която се отделя при сливане на ядрата на деутерия (D) и трития (T):
  + X?
  • А) протон
  • Б) неутрон
  • В) електрон
  • Г) позитрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Какъв част от първоначалното количество на радиоактивен изотоп се разпада за два периода на полуразпадане?
  • А) 25%
  • Б) 50%
  • В) 75%
  • Г) 100%
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Коя от следните частици е съставена от кварки?
  • А) неутрон
  • Б) неутрино
  • В) електрон
  • Г) и трите посочени частици
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Какъв е крайният етап от еволюцията на звезди с маси M < 1,4 M, където M е масата на Слънцето?
  • А) черна дупка
  • Б) неутронна звезда
  • В) червен гигант
  • Г) бяло джудже
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2017 г. 2019 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама