Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2011 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Числото x = – е от интервала:
  • А)(3; +∞)
  • Б)(–∞; –3)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е равна на:
  • А)1 –
  • Б) – 1
  • В)1 + – 2
  • Г)2 – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение 6x2 + x – 2 = 0, то 2x1 и 2x2 са корени на уравнението:
  • А)12x2 + 2x – 4 = 0
  • Б)3x2 + x – 1 = 0
  • В)3x2 + x – 4 = 0
  • Г)6x2 – 2x + 8 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството < 0 са:
  • А)x (–∞; –3) (–1; 1) (2; +∞)
  • Б)x (–3; –1) (1; 2)
  • В)x (–∞; –2) (–1; 1) (3; +∞)
  • Г)x (–2; –1) (1; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Дефиниционната област на израза е:
  • А)x [0; +∞)
  • Б)x (1; +∞)
  • В)x (–∞; 1) (1; +∞)
  • Г)x [0; 1) (1; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броят на реалните корени на уравнението x4 + x2 = 20 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Стойността на израза sin α + cos + tg 2α + cotg при α = 60°:
  • А)е 1 –
  • Б)е 0
  • В)е 2
  • Г)не съществува
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Неравенството loga > loga е вярно, когато:
  • А)a < 0
  • Б)0 < a < 1
  • В)a = 1
  • Г)a > 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Общият член на числова редица е an = , n . Номерът n, за който an приема най-малка стойност, e:
  • А)1
  • Б)4
  • В)17
  • Г)21
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Разликата на аритметична прогресия, за която a3 = 3 и 3a2 – a4 = 4, е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. В правоъгълна координатна система xOy е построена графиката на функцията y = x2x +2. Точките А и В са пресечните точки на графиката с абсцисната ос, а точката С е пресечната точка на графиката с ординатната ос. Ако AB = a и OC = b , то:
  • А)a < b
  • Б)a = b
  • В)a > b
  • Г)а и b не могат да се сравнят.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Кое от твърденията НЕ е вярно за статистическия ред: 1; 2; 2; 3; 4; 4; 4; 5; 6; 6; 6; 7; 8; 8; 9?
  • А)Медианата и средноаритметичното на реда са равни.
  • Б)Ако се добави нов член на реда, равен на 4, то медианата на получения ред ще бъде 4,5.
  • В)Ако се отстрани един член на реда, равен на 4, то модата на получения ред ще бъде по-малка от медианата.
  • Г)Ако се добави нов член на реда, равен на 4, то модата на получения ред ще бъде по-малка от медианата.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. На чертежа ABCDEF е правилен шестоъгълник. Ако в него е вписана окръжност с радиус OH = 3, то радиусът на окръжността, вписана в четириъгълника OBCD, е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)3
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В равнобедрения ΔABC на чертежа CM (M AB) е медиана към основата и MP BC (P BC). Ако BP = 9 и PC =16 , то лицето на ΔABC е равно на:
  • А)150
  • Б)300
  • В)600
  • Г)3 600
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В равнобедрен трапец с основи 6 cm и 10 cm е вписана окръжност. Радиусът на окръжността е:
  • А) cm
  • Б) cm
  • В)2 cm
  • Г)2 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. За триъгълника на чертежа отношението a2 : b2 е равно на:
  • А) :
  • Б)2 : 3
  • В) : 3
  • Г)2 :
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За успоредника ABCD на чертежа AD = 6, AC = 2 и BD = 4. Дължината на страната AB е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е ΔABC, за който AB =10 и ACB =135°. Разстоянието от центъра на описаната около триъгълника окръжност до страната AB е равно на:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Лицето на ромб ABCD с диагонал AC = 4 и ABC = 120° е:
  • А)2
  • Б)8
  • В)6
  • Г)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Даден е ΔABC, за който AC = 5, BC = 12 и SΔABC = 15. Дължина на страната AB може да бъде числото:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. За a > 0 и b > 0 намерете стойността на числото , ако lg a = 7 и lg b = 3.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Намерете сбора от корените на уравнението = 2x + 1.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. В правоъгълна координатна система с мерна единица 1 cm са построени графиките на функциите f (x) = x2 + x – 17 и g ( x) = 2x – 5, а M е обща точка на двете графики и лежи в първи квадрант. Намерете разстоянието в сантиметри от точка M до началото на координатната система.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Фирма се състои от три отдела: административен – 4 души със средна заплата 600 лв, научен – 10 души със средна заплата 550 лв и производствен – 36 души със средна заплата 500 лв. Каква е средната заплата във фирмата?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Две от страните на разностранен триъгълник са с дължини 4 cm и 6 cm, а мерките на ъглите срещу тях се отнасят съответно както 1 : 2. Да се намери третата страна на триъгълника.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2010 г. 2012 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама