Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2012 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от числата принадлежи на интервала [–1; 1]?
  • А)
  • Б)7–1.49
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Числената стойност на израза е равна на:
  • А)16
  • Б)2
  • В)4
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности на израза са:
  • А)x (–∞; 3)
  • Б)x (–∞; 3]
  • В)x (–∞; 0) (0; 3)
  • Г)x (3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството ≥ 0 са:
  • А)(–∞; –2] [2; +∞)
  • Б)(–∞; –2] (0; 2]
  • В)[–2; 0] [2; +∞)
  • Г)[–2; 0) (2; ++∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Равенството = x – 6 е вярно за x равно на:
  • А)–8
  • Б)4,8
  • В)7
  • Г)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За корените x1 и x2 на уравнението –0,5x2 + 22,5x – 2 = 0 е вярно, че:
  • А)x1 > 0 и x2 < 0
  • Б)x1 < 0 и x2 < 0
  • В)x1 > 0 и x2 > 0
  • Г)x1 = – x2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Два от корените на уравнението ax4 + bx2 + c = 0 са – и 2. Другите му корени са:
  • А) и 3
  • Б)
  • В)–2
  • Г)–2 и
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За α = – стойността на израза sin 3α – cos 2α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В равнобедрен ΔABC с основа AB = 8 cm е вписана окръжност. Центърът O на окръжността дели височината CH в отношение 5:2. Дължината на AC е равна на:
  • А)6 cm
  • Б)10 cm
  • В)16 cm
  • Г)20 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Върху хипотенузата AB на правоъгълния ΔABC е взета точка H, така че HCB = CAB = α. Ако AC = b, то диаметърът на описаната окръжност около ΔHCB е равен на:
  • А)b.sin α
  • Б)b.cos α
  • В)b.tg α
  • Г)b.tg α
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. На чертежа са построени графиките съответно на квадратната функция f (x) и на линейната функция g(x). Тези графики се пресичат в точките A(0;2) и B(3;5). Решенията на неравенството f (x) > g(x) са числата от интервала:
  • А)(–∞; 0)
  • Б)(0; 3)
  • В)(–∞; 0) (3; +∞)
  • Г)(3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Коя от формулите задава общия член an, n на редицата на всички естествени числа, които при деление на 3 дават остатък 2?
  • А)an = 3n + 2
  • Б)an = 3n – 1
  • В)an = 3n – 2
  • Г)an = n2 + 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако за аритметична прогресия е известно, че a2 + a6 = 3 и сборът на първите 13 члена е равен на 26, то намерете разликата на прогресията.
  • А)
  • Б)
  • В)1
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Клоун разполага с 2 различни панталона, 3 вида ризи, 5 различни маски за лице и 2 перуки в различен цвят. По колко различни начини той може да избере комплект от панталон, риза, маска и перука за едно представление пред публика?
  • А)12
  • Б)24
  • В)30
  • Г)60
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В таблицата са дадени измерените температури на 25.04.2012 г. в 12 часа на обяд в няколко български града. С колко градуса се различава модата от средната стойност на температурите в статистическия ред от данни?

  мода и средна стойност

  • А)с 1°
  • Б)с 4°
  • В)с 6°
  • Г)с 11°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Страната на ромб е 12 cm и острият му ъгъл е 60°. Радиусът на вписаната в ромба окръжност е равен на:
  • А)3 cm
  • Б)3 cm
  • В)6 cm
  • Г)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Четириъгълникът ABCD e вписан в окръжност и DAB =120°. Ако BD =12cm и ABC = ADC , то диагоналът AC е равен на:
  • А)8 cm
  • Б)8 cm
  • В)6 cm
  • Г)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е ΔABC, за който AC = 3cm, BC = 6cm и ACB =120°. Дължината на ъглополовящата CL (L AB) е:
  • А)2 cm
  • Б)3 cm
  • В)2 cm
  • Г)2 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Трапецът ABCD (AB || CD) със страни AB = 10, BC = 7, CD = 4 и AD = 5 е с лице, равно на:
  • А)2
  • Б)6
  • В)14
  • Г)42
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. В ΔABC симетралата на страната АВ пресича страната ВС в точка М така, че BM : CM = 5 : 2. Ако СН (H AB) е височина в ΔABC, намерете отношението AH : HB.
  • А)1 : 5
  • Б)3 : 5
  • В)3 : 7
  • Г)2 : 7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Намерете стойността на израза , ако sin α ≠ –1

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Да се реши уравнението = –x.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Даден е изпъкнал n-ъгълник. Броят на всички отсечки с краища измежду върховете му е 45. Да се намери броят n на върховете на многоъгълника.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Група младежи решили да изпратят писма по Интернет с пожелания за късмет. Първия ден всеки от тях изпратил пожелания на петима свои приятели. Втория ден всеки от получилите пожеланието го препратил на други петима свои приятели и т.н., като всеки, получил пожелание предния ден, препращал пожеланието на петима свои приятели следващия ден. При тези условия в края на петия ден броят на изпратените пожелания бил 12500 . Колко са младежите от групата, започнали инициативата?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Намерете лицето на правоъгълен триъгълник с хипотенуза 5 cm и сбор от дължините на катетите 6 cm.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2011 г. 2013 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама