Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2013 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Най-малко e числото:
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза при x = 2013 е равна на:
  • А)2
  • Б)1
  • В)0
  • Г)–2013
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности на израза са:
  • А)(–∞; +∞)
  • Б)[0; +∞)
  • В)(–∞; 0]
  • Г)(–∞; 0) (0; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Числото log2 3 е корен на уравнението:
  • А)3x = 2
  • Б)2x = 3
  • В)3x =
  • Г)2x =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. На кое от уравненията сборът от реалните корени е 2,5?
  • А)2x2 – 5x + 5 = 0
  • Б)2x2 – 5x + 3 = 0
  • В)2x2 – 2x + 5 = 0
  • Г)2x2 + 5x – 3 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на неравенството x2 – 2x + 3 > 0 са:
  • А)x
  • Б)x (–∞; –1) (3; +∞)
  • В)x (–∞; –3) (1; +∞)
  • Г)x (–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Стойността на sin 240° е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В равнобедрен ΔABC (AC=BC) е вписана окръжност k с център О. Лъчът BO пресича страната AC в точка Р, като AP = 6 cm и PС =12 cm. Периметърът на ΔABC е :
  • А)72 cm
  • Б)45 cm
  • В)9 cm
  • Г)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В ΔABC AB = 7 cm, a AC = 5 cm. Ако ACB = 120°, то дължината на страната BC е:
  • А)3 cm
  • Б)6 cm
  • В) cm
  • Г)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако общият член на числова редица е an = (–1)n + 1(n + 1) – 3.(–1)n, то a13 е равен на:
  • А)–16
  • Б)–11
  • В)10
  • Г)17
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Дадена е крайна геометрична прогресия с a1 = 729, q = и an = . Броят n на членовете на прогресията е:
  • А)5
  • Б)7
  • В)8
  • Г)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Наредените двойки числа (x; y), които са решения на системата са разположени:
  • А)само в първи квадрант
  • Б)само в четвърти квадрант
  • В)във втори и в четвърти квадрант
  • Г)в първи и в трети квадрант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Разходите на фирма за един месец са 18 000 лв. Тяхното разпределение е представено чрез кръговата диаграма. Ако AOB = 170° и BOC = 64°, то разходите за заплати са:
  • А)3 200 лв.
  • Б)6 000 лв.
  • В)6 300 лв.
  • Г)8 500 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На страната AC на ΔABC е взета точка D, така че DBC = CAB. Ако AD = 16 cm, DC = 2 cm и BD = 5 cm, то дължината на страната AB е равна на:
  • А)6 cm
  • Б)15 cm
  • В) cm
  • Г)36 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. За ΔABC е дадено, че AB = 5 и sin CAB : sin <CBA = 3: 2. Ако AC2 + BC2 =117, то периметърът на триъгълника е:
  • А)20
  • Б)18
  • В)5 + 3
  • Г)5 + 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник има дължина 6 cm и сключва с един от катетите ъгъл 30°. Лицето на триъгълника е:
  • А)18 cm2
  • Б)36 cm2
  • В)24 cm2
  • Г)48 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Около трапеца ABCD с основи AB = 40 cm и CD =10 cm е описана окръжност. Ако в трапеца е вписана окръжност, то дължината на нейния радиус е:
  • А)10 cm
  • Б)15 cm
  • В)20 cm
  • Г)друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Дължината на единия диагонал на ромб е 75% от дължината на другия, а лицето му е 24 cm2. Радиусът на вписаната в ромба окръжност е:
  • А)8 cm
  • Б)6 cm
  • В)4,8 cm
  • Г)2,4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В ΔABC AB = 8, AC =15 и BAC = 60°. Височината AH (H BC) на триъгълника е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Колко са трицифрените четни числа с различни цифри, цифрата на десетиците на които е нула?
  • А)32
  • Б)36
  • В)45
  • Г)72
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Намерете решенията на неравенството (x + 6)(36 – x2) ≤ 0.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Да се реши уравнението .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. В серия от 30 опита участник в стрелба по цел е получил 13,5 наказателни точки. Колко попадения е реализирал участникът, ако за първия пропуск наказанието е една точка, а всеки следващ пропуск се наказва с половин точка повече от предходното наказание?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Коефициентът с на квадратното уравнение x2 – 2x + c = 0 е цяло число от интервала [–2; 3]. Каква е вероятността уравнението да има реални корени?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Даден е ΔABC с ъглополовяща BD. Ако ABC = 2CAB, AC = 3CD = 18, намерете SΔABC.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2012 г. 2014 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама