Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2014 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кой от изразите приема стойност, която е естествено число?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. При x ≠ ± y изразът е тъждествено равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Всички допустими стойности на израза са:
  • А)x (–2; 4)
  • Б)x [–2; 4]
  • В)x [–2; 4)
  • Г)x (–2; 4]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кое от посочените числа НЕ е решение на неравенството x2 – 2x – 3 ≥ 0?
  • А)
  • Б)
  • В)3
  • Г)π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако log81 a = –, то стойността на числото a е:
  • А)
  • Б)
  • В)3
  • Г)814
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на системата уравнения са:
  • А)(1; 1), (–2; 4)
  • Б)(1; 1), (2; 0)
  • В)(–1; 3), (2; 0)
  • Г)(–1; 3), (–2; 4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое от квадратните уравнения има два реални положителни корена?
  • А)–2x2 + 7x – 4 = 0
  • Б)2x2 – 7x – 4 = 0
  • В)2x2 + 7x + 4 = 0
  • Г)–2x2 – 7x + 4 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Отношението е равно на:
  • А)sin 30°
  • Б)cos 30°
  • В)tg 30°
  • Г)cotg 30°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Върху раменете на ъгъл Opq са разположени точките A, B, C и D, такива че AC || BD, OC = 6 cm, CD = 10 cm и OB = 12 cm. Дължината на отсечката AB е равна на
  • А)4,5 cm
  • Б)7,5 cm
  • В)8 cm
  • Г)8,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа е даден правоъгълният ABC с катет BC = 2 cm и височина CH към хипотенузата AB. Ако AH = 5 cm, то дължината на отсечката ВН е:
  • А)2 cm
  • Б)3 cm
  • В)4,8 cm
  • Г)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Дефиниционното множество на функцията, зададена с графиката си, е:
  • А)x [–1; 1]
  • Б)x [0; 3]
  • В)x [–2; –1] [1; 2]
  • Г)x (–∞; –2) (2; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Общият член на числова редица е , n . Намерете a2014.
  • А)–6
  • Б)–2
  • В)2
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Числата 2, 6, 18, … , 1458 образуват крайна геометрична прогресия. Броят на членовете на тази прогресия е:
  • А)4
  • Б)6
  • В)7
  • Г)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако cos 31° = a, то вярно е, че:
  • А)sin 31° =
  • Б)sin 59° = a
  • В)cos 59° = 1 – a2
  • Г)sin 31° = 1 – a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Към реда 1, 2, 6, 8, 11, 21 е добавено ново число. Намерете средноаритметичното на данните от новия ред, ако е известно, че двата реда имат една и съща медиана.
  • А)9
  • Б)
  • В)8
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. От група от 8 специалисти трябва да бъде образувана комисия от председател и четирима членове. По колко начина може да стане това?
  • А)43
  • Б)280
  • В)560
  • Г)6720
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В ΔABC AC = 5 cm и BC = 7 cm. Ако медианата CM = cm (M AB), то периметърът на ΔABC е равен на:
  • А)76 cm
  • Б)22 cm
  • В)20 cm
  • Г)18 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В ΔABC AC = 14, BC = 14, AB < BC и BAC = 30°. Мярката на ABC е:
  • А)45°
  • Б)75°
  • В)105°
  • Г)135°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Върху страната АВ на квадрата ABCD e избрана точка М така, че SAMCD : SΔMBC = 5 : 3. Отношението AM : MB е:
  • А)1 : 4
  • Б)1 : 3
  • В)2 : 3
  • Г)3 : 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. На чертежа върхът А на успоредника АВCD съвпада с началото на правоъгълна координатна система. Срещуположният му връх C (8; 2) е зададен с координати си и BAD = 60°. Лицето на успоредника е:
  • А)32
  • Б)16
  • В)12
  • Г)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Намерете стойността на израза A = за α = –30°.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Намерете корените на уравнението = 1.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. На диаграмата са представени данни за годишните разходи на едно семейство, което за храна е изразходвало 5760 лв. Колко лева повече е изразходвало семейството за поддръжка на жилището си, отколкото за транспорт?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Даден е правоъгълник ABCD със страни AB = 9 cm и AD = 6 cm. През върха А е построена права, перпендикулярна на BD, която пресича CD в точка М. Намерете дължината на отсечката СМ.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност и AB = BC = 5 cm, CD = 8 cm и BAD = 120°. Намерете дължината на страната AD.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2013 г. 2015 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама