Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2015 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое е най-голямото от посочените числа?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)160
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако a = , а b = , то ab е равно на:
  • А)2 –1
  • Б)
  • В)
  • Г)2 –5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Множеството от допустимите стойности на израза A = е:
  • А)x (–∞; +∞)
  • Б)x (–∞; –) (; +∞)
  • В)x (–∞; 0) (0; +∞)
  • Г)x [–; ]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството < 0 са:
  • А)x (–1; 3]
  • Б)x (–∞; –1) (3; +∞)
  • В)x (–1; 2) (3; +∞)
  • Г)x (–1; 2) (2; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Стойността на израза + log5 1 е равна на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)5
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. НЕВЯРНОТО твърдение за функцията f (x) = x2 – 2x е:
  • А)Стойността на функцията f (x) при x = 0 е равна на 0
  • Б)Графиката на функцията f (x) е парабола
  • В)Функцията f (x) е дефинирана за всяко x
  • Г)Графиката на функцията f (x) е симетрична спрямо ординатната ос Oy
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое от уравненията има два отрицателни реални корена?
  • А)–3x2 + 7x + 2 = 0
  • Б)3x2 + 7x + 2 = 0
  • В)–3x2 + 7x – 2 = 0
  • Г)3x2 + 7x – 2 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Изразът cos α. cos (90° + α) е тъждествено равен на:
  • А)sin 2α
  • Б)sin 2α
  • В)–cos2 α
  • Г)cos2 α
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В правоъгълния ΔABC (ABC = 90°) височината CH дели хипотенузата AB на отсечки AH = 2 cm и BH = 8 cm. Тангенсът на CBA е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа MN || AB. Ако MO : OA = 3 : 5, то отношението CN : NA е равно на:
  • А)3 : 5
  • Б)5 : 3
  • В)2 : 3
  • Г)3 : 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Ако x1 и x2 са реалните корени на уравнението 3x2 – 14x + 6 = 0, то сумата от реципрочните им стойности е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ако n е естествено число, то първите четири члена на числова редица с общ член an = са:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Намерете първия член на аритметична прогресия, ако a4 = 1 и a7 = –11.
  • А)–11
  • Б)–4
  • В)13
  • Г)17
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако за AOB е дадено, че върхът му е точката O на чертежа, лъчът OA съвпада с положителната посока на оста Ox и tg AOB = , то лъчът OB лежи:
  • А)само в I квадрант
  • Б)в I или в III квадрант
  • В)във II или в IV квадрант
  • Г)само в III квадрант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В купа има 5 сини и 12 бели жетона. Каква е вероятността при едновременно изтегляне на два жетона точно един от тях да е бял?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В школа по танци участват 6 души на възраст 15 г., 9 г., 36 г., 17 г., 28 г. и 21 г. На каква възраст е новодошъл участник в школата, ако медианата на статистическия ред от първоначалните 6 данни съвпада с медианата на статистическия ред от новополучените 7 данни за възрастта на участниците в школата?
  • А)18
  • Б)19
  • В)20
  • Г)26,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Около ΔABC е описана окръжност k (O; R). Ако AOC = 120° и CAB = α, страната AB е равна на:
  • А)2Rsin α
  • Б)2Rsin (120° – α)
  • В)2Rsin (120° + α)
  • Г)2Rsin (60° + α)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. За ΔABC на чертежа е дадено, че BC = 3 cm, AC = 4 cm и cos (α + β) = . Дължината на страната АВ е равна на:
  • А) cm
  • Б)5 cm
  • В) cm
  • Г)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Даден е трапец с основи 12 cm и 9 cm и диагонали 11 cm и 18 cm. Лицето на трапеца е равно на:
  • А)35 cm2
  • Б)70 cm2
  • В)100 cm2
  • Г)55,5 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. В успоредника ABCD AC = 10 cm, BD = 6 cm и ADB = 90°. Намерете лицето на успоредника.
  • А)12 cm2
  • Б)18 cm2
  • В)24 cm2
  • Г)36 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Намерете корените на уравнението .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Като използвате квадратната мрежа, намерете стойността на cos α.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. В банка са вложени 5000 лв. при сложна годишна лихва. Намерете лихвения процент, ако след две години сумата е нараснала с 408 лв.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. На чертежа четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с радиус 2 и AD + BC = 9. Изразете чрез числото π лицето на фигурата, получена от четириъгълника след „изрязване” на вписания в него кръг.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Точките M и N лежат съответно на страните AC и BC на ΔABC, AM = 2CM, CN = 2BN и SΔMNC = 14 cm2. Намерете лицето на ΔABC.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2014 г. 2016 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама