Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2016 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от числата е по-голямо от 4?
  • А)
  • Б)3
  • В)
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)4 –
  • Б)2 +
  • В)4 +
  • Г)2 + 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности на израза са:
  • А)x ≠ –2
  • Б)x ≠ 2, x ≠ 3
  • В)x ≠ ±2
  • Г)x ≠ ±2, x ≠ 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на уравнението x(3x + 1) = 3x + 1 са:
  • А)1
  • Б)– 1 и 1
  • В) и 1
  • Г)– 1 и
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако a = log3 36 – log2 2 + log5 1, то стойността на израза е равна на:
  • А)25
  • Б)5
  • В)2
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на уравнението 5x2 – 4 = x4 са:
  • А)1; 4
  • Б)1; 2
  • В)±2
  • Г)±1; ±2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са реалните корени на уравнението – x + x2 = 2, то стойността на израза A = е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Коя от посочените системи няма решение в множеството на реалните числа?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На чертежа правите a и b са успоредни, OA = 8, CD = 16 и OC : AB = 8 : 9. Дължината на отсечката ОВ е:
  • А)12
  • Б)
  • В)20
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Дължините на катетите на правоъгълен ΔABC (ACB = 90°) са 3 и 4. Ако вписаната в триъгълника окръжност се допира до страната AB в точка М, то AM . MB е равно на:
  • А)0,5
  • Б)2
  • В)3
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Координатите на върха на параболата y = – 2x2 + 4x – 1 са:
  • А)(1; 1)
  • Б)(– 1; 1)
  • В)(– 1; – 7)
  • Г)(1; – 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Последният член на редицата с общ член an = n(n – 7), n е 60. Броят n на членовете на тази редица e:
  • А)5
  • Б)12
  • В)17
  • Г)60
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. За растяща геометрична прогресия с първи член, равен на 1, е известно, че a1 + a5 = 5. Частното q на тази прогресия е равно на:
  • А)2
  • Б)
  • В)
  • Г)– 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Стойността на израза sin 150° – cos 240° + tg (– 45°) е:
  • А)2
  • Б)0
  • В)
  • Г)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На диаграмата е дадено процентното разпределение на оценките на ученици в края на първия и в края на втория срок. Броят на учениците и през двата срока е 150. Колко ученици повече са получили оценка „много добър (5)“ в края на втория срок в сравнение с първия учебен срок?

  мода,медиана,средна стойност

  • А)15
  • Б)10
  • В)6
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Броят на четните четирицифрени числа с различни цифри, които могат да се запишат само с цифрите 1, 2, 4 и 8, е:
  • А)4
  • Б)12
  • В)18
  • Г)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За ΔABC AC = 3 cm, BC = 3 cm и BAC е два пъти по-голям от ABC. Дължината на радиуса на описаната окръжност около ΔABC, е:
  • А)1,5 cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В триъгълник с ъгъл 120° дължината на най-голямата страна е 7, а разликата на другите две страни е 2. Намерете дължината най-малката страна на триъгълника.
  • А)3
  • Б)4
  • В)5
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Страните AB и AD на успоредника ABCD имат съответно дължини 3 cm и 5 cm. Диагоналът BD = 4 cm. Дължината на другия диагонал на успоредника e:
  • А)4 cm
  • Б)6 cm
  • В)2 cm
  • Г)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. В правоъгълен трапец АВCD с BAD = 90° е вписана окръжност с радиус r = 4. Ако sin ABC = 0,8, то лицето на трапеца е равно на:
  • А)36
  • Б)72
  • В)72
  • Г)144
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Намерете стойността на израза , ако tg α = 4.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Решете неравенството .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Запишете числото х, за което е изпълнено равенството .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. През последните няколко последователни вечери на месец април температурите, измерени в градуси, са били следните 2; 3; 2; 4; 17; 16; 17; 17; 14; 14; 15. Намерете стойността на израза 2P + M + S , където P е медианата, M е модата, а S е средната стойност на статистическия ред.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Намерете лицето на остроъгълен ΔABC със страни AB = 8 cm, BC = 7 cm и BAC = 60°.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2015 г. 2017 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама