Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2017 година


  МОДУЛ 1

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от числата принадлежи на интервала (– 1,5; 1,5)?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Кое от числата НЕ е от допустимите стойности на израза ?
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Множеството от решенията на уравнението е:
  • А)
  • Б)
  • В){– 7}
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на неравенството 4x2 – 12x > – 9 са:
  • А)x (– ∞; +∞)
  • Б)x (– ∞; 1,5) (1,5; +∞)
  • В)x (1,5; +∞)
  • Г)x (– ∞; 1,5)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое от дадените уравнения има два реални корена с различни знаци?
  • А)3x2 + x – 7 = 0
  • Б)–2x2 – 3x – 4 = 0
  • В)x2 – 10x + 25 = 0
  • Г)3x2 + 16x + 21 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза е равна на:
  • А)3
  • Б)
  • В)
  • Г)– 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Намерете дължината на страната BC на ΔABC, ако CL (L AB) е ъглополовящата на ACB, AL = 5 cm, AB = 9 cm и AC = 15 cm.
  • А) cm
  • Б)3 cm
  • В)12 cm
  • Г)45 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В ΔABC (C = 90°) е построена височината CH (H AB). Ако AH = 3 cm, BH = 9 cm, то дължината на AC е:
  • А)3 cm
  • Б)6 cm
  • В)6 cm
  • Г)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Коя от квадратните функции има най-голяма стойност 9?
  • А)y = – 2x2 – 9
  • Б)y = 2x2 + 9
  • В)y = 2x2 – 9
  • Г)y = – 2x2 + 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Критерии за оценяване

 13. Коя от посочените числови редици е зададена с равенствата a1 = – 1, an = an – 1 (an – 1 – 1), n ≥ 2, n ?
  • А)–1, 2, 2, 2, …
  • Б)–1, 0, 0, 0, …
  • В)–1, 2, –1, 2, …
  • Г)–1, –2, 630, …
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Намерете броя на членовете на крайна аритметична прогресия, ако a1 = 13, a4 = 1 и сумата на всичките ѝ членове е 18.
  • А)6
  • Б)9
  • В)12
  • Г)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако A (1; 1) и B (– 1; 1) са точки в правоъгълна координатна система хОу, то sin AOB е равен на:
  • А)– 1
  • Б)0
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Майка, баща и трите им деца отиват на кино, като билетите им са на един ред и са седнали един до друг. Намерете броя на начините, по които могат да седнат те, ако майката и бащата са седнали един до друг.
  • А)12
  • Б)24
  • В)48
  • Г)120
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. средна стойност На диаграмата са показани годишните оценки по математика на учениците от четири класа. Средният успех по математика на всички ученици е:
  • А)4,00
  • Б)4,33
  • В)4,43
  • Г)4,50
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За подобните ΔABC и ΔA1B1C1 е дадено, че AB = + 1, A1B1 = и . Намерете .
  • А)8
  • Б)7,5
  • В)5
  • Г)4,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В ΔABC A = 30°, C = 15°, a проекцията на страната BC върху правата AB е равна на 6 cm. Дължината на радиуса на описаната около ΔABC окръжност е равен на:
  • А)12 cm
  • Б)6 cm
  • В)6 cm
  • Г)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Диагоналите AC и BD на трапеца ABCD (AB || CD) са ъглополовящи на ъглите при голямата основа AB и ACB = 90°. Ако AD = 4 cm, намерете разстоянието между средите на диагоналите на ABCD.
  • А)2 cm
  • Б)4 cm
  • В)6 cm
  • Г)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Квадратът ABCD е със страна 1 cm. Диагоналите му се пресичат в точка О, а точката М е средата на DO. Ако AM ∩ DC = L, то SΔALD е равно на:
  • А) cm2
  • Б) cm2
  • В) cm2
  • Г) cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. МОДУЛ 2

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Пресметнете log49 x, ако .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Пресметнете израза пресмятане

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. За аритметичната прогресия a1, a2, a3, a4, a5, a6 е известно, че разликата от сбора на членовете с четни номера и сбора на членовете с нечетни номера е равна на – 15. Ако a6 = 1, намерете сбора от членовете на прогресията.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. С цифрите 1, 2, 3, 5 и 7 компютър генерира всички трицифрени числа с различни цифри. Определете каква е вероятността при случаен избор на едно от тези числа, то да се дели на 6.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Точките M и N лежат съответно на страните AC и BC на ΔABC, като AM = 3 cm, MC = 9 cm, BN = 12 cm и NC = 6 cm. Намерете дължината на страната AB, ако в четириъгълника ABNM може да се впише окръжност.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2016 г. 2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама