Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2018 година


  МОДУЛ 1

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от посочените числа НЕ е цяло?
  • А)0,5– 2
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. При a < b < 2a изразът + 2|b – 2a| е тъждествено равен на:
  • А)6a – 4b
  • Б)2b – 4a
  • В)0
  • Г)4a – 2b
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. При x ≠ ± 1 изразът е тъждествено равен на:
  • А)1
  • Б)– 1
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кое от изброените числа НЕ е решение на уравнението (x – 1)(x – 3)(x – 5) + (5 – x)(x – 3)(x – 1)(x + 1) = 0?
  • А)– 1
  • Б)1
  • В)3
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Стойността на израза е:
  • А)– 9
  • Б)– 3
  • В)3
  • Г)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Реалните корени на уравнението – 2x4 – x2 + 1 = 0 са:
  • А)± 1; ±
  • Б)±
  • В)± 1
  • Г)1;
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 4x2 – 7x + 1 = 0, то кое от твърденията НЕ е вярно?
  • А)x1.x2 = –
  • Б)x1.x2 > 0
  • В)x1 + x2 > 0
  • Г) = 7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Изразът M = (sin α + cos α)2 + (sin α – cos α)2 е тъждествено равен на:
  • А)1
  • Б)2sin 2α
  • В)2
  • Г) – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В ΔABC е построена права, успоредна на AC, която пресича страните AB и BC съответно в точки P и Q. Ако BQ : QP = 5 : 4 и BC = 15 cm, намерете дължината на страната AC.
  • А)18,75 cm
  • Б)15 cm
  • В)12 cm
  • Г)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Окръжностите k (O; r = 3) и k1 (O1; r1 = 4) се допират външно. През точката О е построена допирателна OT към k1. Лицето на ΔOO1T е:
  • А)3
  • Б)6
  • В)2
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На кой интервал принадлежи абсцисата на върха на параболата y = x2 + x – 6?
  • А)(– ∞; – 2)
  • Б)(– ∞; – 1)
  • В)(– 6,75; – 2)
  • Г)(– 1; 1,5)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Дадена е числова редица с общ член an = , n . Стойността на a4 . a8 е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Разликата на аритметична прогресия е . Намерете 22-рия член на редицата, ако вторият ѝ член е 2.
  • А)12
  • Б)12,5
  • В)13
  • Г)22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Стойността на израза sin – sin е равна на стойността на:
  • А)sin π
  • Б)2sin
  • В)2sin
  • Г)2sin – 2sin
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако от група ученици могат да се изберат двама по 45 начина, то колко ученици има в тази група?
  • А)90
  • Б)30
  • В)20
  • Г)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Към статистическия ред 2, 5, 7, 9, 17 е добавено ново число така, че двата реда да имат една и съща средноаритметична стойност. Медианата на новия ред е:
  • А)7
  • Б)7,5
  • В)8
  • Г)8,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В ΔABC страната AB = 2 cm, а дължината на радиуса на описаната около него окръжност е R = 2 cm. Градусната мярка на ACB, ако той е най-големият ъгъл в триъгълника, е:
  • А)45°
  • Б)90°
  • В)120°
  • Г)135°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В успоредник дължините на по-малката страна и на по-малкия диагонал са съответно равни на 8 cm и 6 cm, а ъгълът между тях е 60°. Дължината на другия диагонал на успоредника е равна на:
  • А)4 cm
  • Б)8 cm
  • В)6 cm
  • Г)14 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Дължините на диагоналите на четириъгълник са – 1 cm и 2 cm, а ъгълът между тях е 105°. Лицето на четириъгълника е:
  • А) cm2
  • Б)1 cm2
  • В) cm2
  • Г)2 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Равнобедрен трапец с остър ъгъл 30° е описан около окръжност. Ако височината му е равна на 10 cm, то дължината на голямата основа е:
  • А)40 – 10 cm
  • Б)20 – 10 cm
  • В)20 cm
  • Г)20 + 10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. МОДУЛ 2

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 22. Пресметнете стойността на израза .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 23. Намерете най-голямата стойност на функцията f (x) = x2 – 7x + 6 в интервала [1; 5].

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Намерете произведението от първия и третия член на числова редица с положителни членове, за която a12 + a1 – 6 = 0 и an = 2an – 1 – 1, n , n ≥ 2.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. От всички трицифрени числа, записани с различни четни цифри, чийто сбор е 12, е избрано едно число. Определете каква е вероятността това число да се дели на 15.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Периметърът на равнобедрен триъгълник е 18 cm. Основата му е с 3 cm по-голяма от бедрото. Намерете дължината на радиуса на описаната около триъгълника окръжност.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2017 г. 2019 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама