Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2019 година


  МОДУЛ 1

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Ако 5% от х е х% от у, то у е равно на:
  • А)5
  • Б)20
  • В)25
  • Г)100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)3 – 2
  • Б)– 1
  • В)1
  • Г)2 – 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Множеството от НЕДОПУСТИМИТЕ стойности на израза е:
  • А)
  • Б){– 1,2}
  • В){– 2,1}
  • Г){– 2, – 1,1,2}
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кое от уравненията НЯМА отрицателни корени?
  • А)x2 – 16 = 0
  • Б)x4 = x2
  • В)x3 – x2 = 0
  • Г)x3 + 8 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Числената стойност на израза е:
  • А)3
  • Б)3 – 1
  • В)3 – 30
  • Г)3 – 41
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Системата :
  • А)няма решение
  • Б)има само едно решение
  • В)има две решения
  • Г)има безброй много решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Сборът от корените на уравнението (x2 – 3x)(x2 – 4) = 0 е:
  • А)– 3
  • Б)– 1
  • В)3
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза sin (α – 15°) sin (2α + 15°) при α = 30° е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В ΔABC CL е ъглополовяща, AL = 5 cm и BL = 3 cm. Периметърът на ΔABC е 20 cm.
  • А)4,5 cm
  • Б)7,5 cm
  • В)8 cm
  • Г)8,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Височината CD в правоъгълния ΔABC разделя хипотенузата му на отсечки с дължини AD = 8 cm и BD = 1 cm. Дължината на по-малкия катет на ΔABC е:
  • А)2 cm
  • Б)3 cm
  • В)6 cm
  • Г)8,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Графиката на функцията f (x) = – x2 + bx + c минава през точките A (– 2; 0) и B (0; 6). Стойността на b + c е:
  • А)11
  • Б)8
  • В)7
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. За числовите редици an = (– 1)n.2n, n и bn = , m е вярно, че:
  • А)и двете са растящи
  • Б)и двете са намаляващи
  • В)само едната е растяща
  • Г)само едната е намаляваща
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. За коя стойност на x числата 2, x + 1 и x2 – 7 в този ред образуват растяща геометрична прогресия?
  • А)– 5
  • Б)– 3
  • В)3
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Множеството от стойностите на функцията y = 2sin x cos x е:
  • А)[– 1; 1]
  • Б)[– 1; 0]
  • В)[0; 2]
  • Г)[– 2; 2]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. За коя от посочените стойности на х медианата на реда х, 5, 6, 10, 10 НЕ е равна на 6?
  • А)x = 2
  • Б)x = 4
  • В)x = 5
  • Г)x = 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В обедно меню се предлагат 3 вида супи, 5 вида основни ястия и 4 вида десерти. По колко начина може да се направи избор за обяд, ако се избере супа и основно ястие, или супа и десерт, или основно ястие и десерт?
  • А)12
  • Б)15
  • В)20
  • Г)47
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За ΔABC е дадено, че ABC = 45°, BC = 3 cm и AB = 2 cm. Дължината на AC е:
  • А) cm
  • Б) cm
  • В)2 cm
  • Г)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Лицето на вписания в ромба ABCD кръг е cm2, а BAD = 60°. Лицето на ABCD е:
  • А)3 cm2
  • Б)2 cm2
  • В) cm2
  • Г) cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Лицето на равнобедрен трапец е 108 cm2, а сборът от дължините на основите му е 18 cm. Сборът от дължините на диагоналите на трапеца е:
  • А)12 cm
  • Б)15 cm
  • В)24 cm
  • Г)30 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. На чертежа ΔABD е правоъгълен и равнобедрен, а ΔABC е равностранен. Окръжност с диаметър AB пресича страната AC в точка Е. Ако AB = 20 cm, то дължината на DE е:
  • А)5() cm
  • Б)10( – 1) cm
  • В)10 cm
  • Г)10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. МОДУЛ 2

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Пресметнете стойността на израза A = .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Намерете множеството от решенията на неравенството ≥ 0.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Дадена е крайна аритметична прогресия с първи член a1 = 2 и разлика d = 4. Намерете броя на членовете на прогресията, ако е известно, че последният ѝ член е равен на сбора на първите 20 члена на редицата с общ член bn = 3n – 1, n .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. средна стойностНа изпит 25% от явилите се ученици имат оценка „отличен 6,00“, 40% – „много добър 5,00“, 30% – „добър 4,00“ и 5% – „среден 3,00“. Намерете средния успех (с точност до стотните) на явилите се на този изпит ученици.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. ΔABC със страни AB = cm, BC = 4 cm и AC = 6 cm медианата AM (M BC) и ъглополовящата CL (L AB) се пресичат в точка N. Намерете разликата AN – MN от дължините на отсечките AN и MN.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2018 г. 2020 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама