Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2020 година


  МОДУЛ 1

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Ако x = , a y = , с колко процента у е по-голямо от х?
  • А)с 500%
  • Б)с 400%
  • В)с 250%
  • Г)със 100%
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)18 – 3
  • Б)5
  • В)7
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Кое от числата НЕ е от допустимата стойност на израза A = ?
  • А)– 2
  • Б)– (– 1)3
  • В)
  • Г)– 3 – 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Множеството от решенията на неравенството ≤ 0 е:
  • А)(– ; 2]
  • Б)(– ; 2] {4}
  • В)(– ; 2] [2; 4]
  • Г)(– ; 2] [4; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Сравнете числата a = , b = 1 и c = .
  • А)a < b < c
  • Б)b < c < a
  • В)c < a < b
  • Г)a < c < b
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броят на различните наредени двойки (x; y), които са решения на системата е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са корени на уравнението x – = 9, то x1 + x2 е равно на:
  • А)– 22
  • Б)– 9
  • В)9
  • Г)22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако tg α = 2, α (0°; 90°), то стойността на sin α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Отсечката CD е височина в правоъгълния ΔABC. Катетът BC = 6 cm и BD = 4 cm. Дължината на отсечката AD е:
  • А)5 cm
  • Б)6,5 cm
  • В)6 cm
  • Г)5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа правите AC и BD се пресичат в точка P, като ABP = CDP. Ако CP = 2 cm, DP = 3 cm и BP = 15 cm, то дължината на отсечката AC е:
  • А)7,5 cm
  • Б)10 cm
  • В)12 cm
  • Г)24,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. В ΔABC отсечката CL (L AB) е ъглополовяща, точката О е центърът на вписаната окръжност, AC = 6 cm и CO : OL = BL : AL = 3 : 2. Периметърът на ΔABC е:
  • А)20 cm
  • Б)22 cm
  • В)24 cm
  • Г)25 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ординатите на пресечните точки на параболата y = – x2 + 2x + 4 с ъглополовящата на втори и четвърти квадрант са:
  • А)– 1 и 4
  • Б)– 4 и 1
  • В)– 1 и 1
  • Г)– 4 и 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Числовата редица {an} е определена по следния начин a1 = – 2, a2 = 1 и an = 3an – 1 + 2an – 2 за всяко естествено число n ≥ 3. Намерете a5:
  • А)– 5
  • Б)– 1
  • В)1
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. За крайна геометрична прогресия е дадено, че a1 = 2, q = 3 и сборът от членовете ѝ е Sn = 242. Броят n на членовете на прогресията е:
  • А)4
  • Б)5
  • В)6
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Стойността на израза tg (α + 15°).cos 2α + cotg (α – 60°).sin 2α при α = 30° е:
  • А)– 1
  • Б)0
  • В)
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. диаграма На диаграмата е представена честотата на срещане на цифрите на числата 445, 655, 341, 100, 777 и на още едно трицифрено число. Това число може да е:
  • А)707
  • Б)751
  • В)861
  • Г)877
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Редът, чиято мода е 1, а медианата му е 2,5 е:
  • А)0, 1, 1, 2, 3, 5, 9, 11
  • Б)0, 1, 2, 2, 3, 4, 9, 11
  • В)0, 0, 1, 2, 3, 6, 9, 11
  • Г)0, 0, 1, 1, 1, 6, 9, 11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В ΔABC BAC = 45° и ABC = 30°. Отношението BC : AC е:
  • А) :
  • Б)2 :
  • В) : 1
  • Г) : 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В ΔABC AC = 5 cm, BC = 3 cm, точката М е средата на АВ и CM = 2 cm. Дължината на страната AB е:
  • А)4 cm
  • Б)5 cm
  • В)6 cm
  • Г)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Лицето на успоредник със страни 2 cm и 3 cm e 3 cm2. Дължината на по-големия диагонал на успоредника е:
  • А) cm
  • Б)2 cm
  • В)4 cm
  • Г) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. МОДУЛ 2

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Пресметнете стойността на израза A = .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Намерете решенията на неравенството (x2 – 5x + 6)(– x2 – x + 6) ≤ 0.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Частното на членовете a9 и a2 на една аритметична прогресия е равно на 5, а при деление на a13 с a6 се получава частно 2 и остатък 5. Намерете първия член и разликата на тази аритметична прогресия.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. На класна работа по математика учениците от 12а клас, които са 26, имат среден успех добър (4,30), а учениците от 12б клас, които са 24, имат среден успех много добър (5,30). Колко е средният успех общо на учениците от 12а и 12б класове на тази класна работа?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. В ΔABC отсечките AM = 6 cm и BN = 9 cm са медиани, G е общата им точка, а лицето на четириъгълника CNGM е 8 cm2. Намерете sin MGN.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2019 г. 2021 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама