Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2008 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е равна на:
  • а)3
  • б)9
  • в)4
  • г)– 4
  Проверете отговор
  Вижте решение:

 2. Корените на уравнението са:
  • а)1 и 3
  • б)0
  • в)– 1 и 3
  • г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решенията на неравенството > 2 са:
  • а)(1,2)
  • б)(– ∞; 1) (1; 2)
  • в)(– ∞; 2)
  • г)(– ∞; 1) (2; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Корените на кое от квадратните уравнения са отрицателни числа?
  • а)2x2 - 5x + 1 = 0
  • б)-2x2 + 5x + 1 = 0
  • в)2x2 + 5x + 1 = 0
  • г)2x2 - 5x - 1 =0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Графиката на коя от функциите е параболата на чертежа
  • а)y = –x2 – x + 2
  • б)y = x2 – x – 2
  • в)y = x2 – x + 2
  • г)y = x2 + x + 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Корените на уравнението = 4 – x са:
  • а)6
  • б)3
  • в)6 и 3
  • г)– 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Стойността на израза log3 3 + log4 1 + log5 125 е равен на:
  • а)1
  • б)2
  • в)3
  • г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Дадена е аритметичната прогресия 3,6,9,... . Ако an = 120 е членът на прогресията с номер n, то n е равно на:
  • а)50
  • б)38
  • в)40
  • г)42
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Медианата от статистическия ред 3,3,3,4,5,5,12 е равна на:
  • а)3
  • б)4
  • в)5
  • г)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако α и sin α = , то стойността на cos α e:
  • а)
  • б)1
  • в)
  • г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Стойността на израза cos 1050 cos 450 + sin 1050 sin 450 е равна на:
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Върху страната BC = 9 cm на триъгълник АВС е взета точка D така, че ADC = BAC. Ако BD = 5 cm, то дължината на страната АС е:
  • а)4 cm.
  • б)3 cm.
  • в)6 cm.
  • г)7 cm.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Даден е триъгълник АВС, в който AC = 6 cm и AL (L BC) е ъглополовяща на ъгъла при върха А. Ако CL:LB = 2:3, то дължината на страната АВ е равна на:
  • а)6 cm.
  • б)4 cm.
  • в)9 cm.
  • г)5 cm.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако в равнобедрен триъгълник АВС дължината на основата АВ е 12 cm и cos BAC = , то лицето на триъгълника е:
  • а)48 cm2
  • б)24 cm2
  • в)12 cm2
  • г)10 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Разстоянието от центъра О на окръжност с радиус 10 cm до хорда AB = 16 cm е:
  • а)4 cm.
  • б)3 cm.
  • в)6 cm.
  • г)7 cm.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Лицето на триъгълник със страни 5 cm, 6 cm и 7 cm е равно на:
  • а)6 cm2
  • б)6 cm2
  • в)3 cm2
  • г)2 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В банка са внесени 1600 лв. при годишна лихва от 5%. Сумата след 2 години ще бъде:
  • а)1920 лв.
  • б)1764 лв.
  • в)1720 лв.
  • г)1680 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Най-малката стойност на функцията f(x) = –x2 + x + 6 в интервала [–1; 3] е:
  • а)6
  • б)4
  • в)0
  • г)– 6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е трапец ABCD, който е вписан в окръжност. Ако основата AB = 4 cm, диагоналът AC = 3 и BAC = 45°, то дължината на основата CD е равна на:
  • а)5 cm.
  • б)4 cm.
  • в)3 cm.
  • г)2 cm.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. При x > 0 и y < 0 изразът е тъждествено равен на:
  • а)2xy
  • б)– 2x|y|
  • в)– 2xy
  • г)2|x|y
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 22. Да се намери най-малката стойност на функцията y = x2 + 2x + 3 в интервала [–2; 2].

  Вижте упътване

  Вижте решение


 23. Да се реши неравенството

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Триъгълникът АВС е равнобедрен с основа AB = 6 cm и бедро AC = 5 cm. Да се намери радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Даден е триъгълник АВС. Ромб AMNP е вписан в триъгълника така, че страната му АМ да лежи върху страната АВ на триъгълника. Ако AB = 6 cm и AC = 8 cm, да се намери дължината на страната на ромба.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Колко различни четирицифрени числа без повтарящи се цифри могат да се запишат с цифрите 0,2,4 и 7?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2009 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама