Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2009 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Дадени са безкрайните десетични периодични дроби P = (0,15) и Q = (0,151). Вярно е, че:
  • А)P > Q
  • Б)P < Q
  • В)P = Q
  • Г)P и Q не могат да се сравнят
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза P = е:
  • А)12 – 8
  • Б)2
  • В)2 + 4
  • Г)12 – 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности за израза : (x + 2) са:
  • А)x ≠ 0,5; 1
  • Б)x ≠ 0,5; ±1
  • В)x ≠ 0,5; ±1; 2
  • Г)x ≠ 0,5; ±1; – 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако x1 и x2 са корените на уравнението x2 – x – 20 = 0, x3 и x4 са корените на уравнението 1 – 20x2 – x = 0, то е вярно, че:
  • А)x1.x2 = x3.x4
  • Б) = x3.x4
  • В)x1.x2.x3.x4 = –1
  • Г)x1.x2 = –x3.x4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Колко общи точки имат графиките на функциите f (x) = x2 – 3x + 2 и g (x) = x2 + 5 x – 6?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Корените на уравнението = 5 + x са:
  • А)–3 и –8
  • Б)–8
  • В)–3
  • Г)няма реални корени
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Стойността на израза log3 27 – lg – log5 1 е равен на:
  • А)0
  • Б)1
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на неравенството са:
  • А)x (–; )
  • Б)x (–∞; –) (; +∞)
  • В)x (–∞; 0) (0; +∞)
  • Г)x (–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На чертежа е построена единичната окръжност и права p, която се допира до окръжността в точка с абсциса 1. Еднoто рамо на ъгъл α пресича правата p в точка M, както е показано. За ъгъл α ординатата на точка M е стойността на функцията:
  • А)синус
  • Б)косинус
  • В)тангенс
  • Г)котангенс
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Дадена е окръжност k (O, r = 2 cm) и точки A и B от окръжността, такива че дължината на дъгата AB е 2,5 cm. Мярката на острия AOB е:
  • А)0,25 rad
  • Б)1,25 rad
  • В)2 rad
  • Г)2,5 rad
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. За геометричната прогресия a1,a2,...,a6 е известно, че a3.a4=–3. Произведението a1.a2.a3.a4.a5.a6 е равно на:
  • А)27
  • Б)9
  • В)–9
  • Г)–27
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Нека Q1 е множество от 100 рационални числа и x е случайно избрано число от Q1. Вероятността числото q = да е ирационално, е:
  • А)0
  • Б)
  • В)1
  • Г)невъзможно да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа AP:PC = 2:3 и PQ||AB. Ако AB = 15 cm, то дължината на PQ е:
  • А)6 cm.
  • Б)9 cm.
  • В)10 cm.
  • Г)21,5 cm.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. На чертежа ΔABC е правоъгълен и равнобедрен, AL е ъглополовящата на CAB, а S1, S2 и S3са лицата на построените квадрати. Вярно е, че:
  • А)2S1 < S2
  • Б)2S1 > S2
  • В)S3 = S2
  • Г)S1 + S2 > S3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако за четириъгълника ABCD на чертежа е дадено, че SΔAOD : SΔDOC = 3 : 1 и DO : DB = 1 : 4, то НЕ Е вярно, че :
  • А)DC||AB
  • Б)SΔAOD = SΔOBC
  • В)SΔAOB : SΔDOC = 3 : 1
  • Г)SΔDOC : SΔBCO = 1 : 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Лицето на равнобедрен триъгълник с дължини на бедрото и на основата съответно 5 cm и 2 cm е:
  • А)2 cm2
  • Б)4 cm2
  • В)12 cm2
  • Г)2 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Ако най-голямата страна в разностранния ΔABC е AB = R, където R е радиусът на описаната окръжност, то мярката на вътрешния ъгъл при върха C е:
  • А)300
  • Б)1500
  • В)600
  • Г)1200
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Триъгълникът АВС на чертежа е равностранен с дължина на страната 19 cm и AD = 5cm. Дължината на хордата CD е:
  • А)20 cm
  • Б)20 cm
  • В)21 cm
  • Г)21 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Точката G е медицентърът на ΔABC, точката G' е симетричната на G относно средата M на страната AB. Ако SΔBMG' = 4, то SΔABC е:
  • А)12
  • Б)24
  • В)28
  • Г)36
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Равнобедрен трапец с основи AB = 50 cm и CD = 10 cm, и бедро AD = 29 cm има височина:
  • А)20 cm
  • Б)21 cm
  • В)30 cm
  • Г)41 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 22. Стойността на израза е по-голяма от 6. Запишете по-голямото от числата x и y.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 23. В банка била вложена сума пари, при годишна сложна лихва 3%. След три години сумата нараснала на 21 854 лева и 54 стотинки. Каква сума в лева е била вложена първоначално?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Намерете стойността на израза tg150 + cotg150.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Даден е равнобедрен ΔABC с бедра AC = BC = 5 cm и основа AB = 8 cm. Намерете дължината на радиуса на описаната около ΔABC окръжност.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Намерете броя на мобилните телефонни номера от вида 0887****ab, последните две цифри на които образуват двуцифрено число , което е точен квадрат, а двуцифреното число, записано със същите цифри, но в обратен ред, е просто число.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2008 г. 2010 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама