Лого за уроци по математика
самоподготовка

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2022 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 10. включително отбележете в листа с отговори!

 1. Кое от посочените числа е най-голямо:
  • А)1,7
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът A = (3 – log5 500).(log4 400 – 2) + log4 32 е равен на:
  • А)
  • Б)1
  • В)2
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности за x в израза са:
  • А)x [– 4; 4]
  • Б)x (– 5; 4]
  • В)x [– 3; + ∞)
  • Г)x [– 3; 1) (1; 4]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 15x2 – 28x + 12 = 0, то стойността на израза A = е равен на:
  • А)2
  • Б)2,5
  • В)4
  • Г)5,6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Изразът за е тъждествено равен на:
  • А)cos
  • Б)sin
  • В)tg
  • Г)cotg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Даден е ΔABC. Върху страната AB са избрани точките D и E, като AD = 3, DE = 4 и EB = 5. Точката F лежи върху страната AC и AF = 5, CF = 4. Ако SΔDEF и SΔBCE са съответно лицата на ΔDEF и ΔBCE, тогава отношението SΔDEF : SΔBCE е равно на:
  • А)1 : 2
  • Б)4 : 9
  • В)7 : 18
  • Г)1 : 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В ΔABC е дадено AC = BC = 13, AB = 10 и точка H е среда на страната AB. В ΔACH е вписана окръжност с център Q. Дължината на отсечката BQ е равна на:
  • А)5
  • Б)2
  • В)6
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В правоъгълника ABCD точката M от диагонала AC е такава, че AM = 18 и CM = 2. Ако BAC = 30°, тогава тангенсът на ABM е равен на:
  • А)2
  • Б)
  • В)3
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В равнината е въведена правоъгълна координатна система. Дължината на перпендикуляра от точка M (5; 0) до правата с уравнение y = 2x, е равна на:
  • А)4
  • Б)2
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. С буквите от българската азбука {а, б, в, г, д, е, ж, з, и} са образувани всички възможни 5-буквени думи без повтарящи се букви. Вероятността в случайно избрана дума от горния вид, буквите да се редуват по следния начин:

  съгласна – гласна – съгласна – гласна – съгласна

  е равна на:

  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 11. до 12. включително запишете в листа с отговори!

 12. Да се реши системата

  Вижте упътване

  Вижте решение


 13. Даден е трапец ABCD с основи AB = 10, CD = 5 и диагонал BD = 6. Ъглополовящата на ABD пресича бедрото AD в точка L, като DL = 3. Да се намери периметърът на трапеца ABCD.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 14. Условията на задачи от 13. до 16. включително може да намерите тук, а указание за решаването им – тук.

Върни се нагоре Други тестове 2021 г. 2023 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама