Лого за уроци по математика
самоподготовка

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2016 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Нека и c = 20% от 2. Посочете вярното твърдение:
  • А)c < a < b
  • Б)b < c < a
  • В)c < b < a
  • Г)a < b < c
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако a = и b = , то стойността на израза е равна на:
  • А)5
  • Б)3 – 2
  • В)3 – 2
  • Г) – 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности на израза са:
  • А)x (– ∞; – ) (; + ∞)
  • Б)x
  • В)x (; + ∞)
  • Г)x = ±
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството са:
  • А)x (– ∞; – 2) (– 2; 1]
  • Б)x (– ∞; – 1]
  • В)x (– 1; 2) (2; + ∞)
  • Г)x (– 1; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако a = lg 3 и b = lg 5, то log3 5 е равен на:
  • А)
  • Б)b – a
  • В)
  • Г)a – b
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на системата са:
  • А)(– 4; – 3)
  • Б)(3; 4); (4; 3)
  • В)(– 3; – 4); (– 4; – 3)
  • Г)(4; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако α и β са корени на уравнението x2 + 5x – 3 = 0, то числата и са корени на уравнението:
  • А)3t2 + 5t – 1 = 0
  • Б)3t2 – 5t – 1 = 0
  • В)t2 + 5t – 3 = 0
  • Г)t2 – 5t – 3 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако α = , стойността на израза е равна на:
  • А)
  • Б)1
  • В)– 1
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Върху страните AB и AC на ΔABC, с лице SΔABC = 36, са избрани съответно точките M и N, така че AM : MB = 1 : 2 и MN || BC. Лицето на ΔAMN е равно на:
  • А)9
  • Б)4
  • В)12
  • Г)18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Даден е ΔABC, за който AC = 5, ACB = 90°, BAC = 60° и CH е височина. Дължината на отсечката BH е равна на:
  • А)5
  • Б)2, 5
  • В)
  • Г)7, 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Графиката на квадратната функция y = f (x) Графиката на квадратната функци пресича координатните оси в точките A (– 2; 0), B (3; 0) и C = (0; 4), а графиката на линейната функция y = g (x) пресича графиката на функцията y = f (x) в точки A (– 2; 0) и D (4; – 4). Кое твърдение е вярно:
  • А)Най-голямата стойност на квадратната функция y = f (x) е по-голяма от 4.
  • Б)Линейната функция y = g (x) е растяща в интервала (– ∞; + ∞).
  • В)Решенията на неравенството f (x) < g (x) са x (– 2; 4).
  • Г)Решенията на уравнението f (x) = g (x) са x = – 2, x = 3.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. С коя от формулите се задава числова редица an, n , всички членове на която са естествените числа?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Дадена е аритметична прогресия a1, a2, …, an, за които a1 = 1, a3 = 13 и Sn = 280. Броят n на членовете на прогресията и последният ѝ член an са:
  • А)n = 10, a10 = 56
  • Б)n = 10, a10 = 55
  • В)n = 11, a11 = 55
  • Г)n = 11, a11 = 56
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако tg , то sin x и cos x са:
  • А)sin x = , cos x =
  • Б)sin x = , cos x =
  • В)sin x = , cos x =
  • Г)sin x = , cos x =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Дадени са 48 еднакви карти с формата на квадрат. Броят на различните фигури с формата на правоъгълник, които могат да се съставят от всички карти е:
  • А)6
  • Б)5
  • В)4
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Даден е статистическият ред 1; 2; 2; 3; 4; 4; 4; 5; 6; 6; 6; 6; 7; 8; 8; 9. Кое от твърденията НЕ е вярно?
  • А)Медианата и средното аритметично на реда са равни.
  • Б)Ако прибавим нов елемент 4 към реда, то модата на новия ред ще бъде по-малка от медианата му.
  • В)Ако премахнем един елемент 4 към реда, то модата на новия ред ще бъде по-малка от медианата му.
  • Г)Ако прибавим нов елемент 4 към реда, то медианата на новия ред ще бъде равна на 4,5.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Даден е ΔABC, за който BC = 7, ACB = 105°, BAC = 45°.
  • А)R = 7, AC =
  • Б)R = 7, AC = 7
  • В)R = , AC = 7
  • Г)R = , AC =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е ΔABC, за който AB = 2,5; BC = 3,5; BAC = 120°. Полупериметърът p на ΔABC е равен на:
  • А)p = 7,5
  • Б)p = 8
  • В)p = 3,75
  • Г)p = 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Даден е трапец ABCD, за който AB = 13, AD = 5, BD = 12 и SABCD = 45. Дължината на основата CD, височината h и SΔCDB са съответно равни на:
  • А)CD = 6,5; h = 4,62; SΔCDB = 25
  • Б)CD = ; h = ; SΔCDB = 15
  • В)CD = ; h = ; SΔCDB = 15
  • Г)CD = 4,62; h = 6,5; SΔCDB = 25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Даден е четириъгълник АВCD, за който AC разполовява BAD, AD = 4, CAD = 30°, ACB = 75° и BO = DO, където О е пресечната точка на диагоналите AC и BD. Лицето на четириъгълника е равно на:
  • А)8
  • Б)16
  • В)8
  • Г)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Най-голямата стойност на израза A = sin 2x – sin2 3x + cos sin е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Решенията на уравнението са:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. След първия месец от съществуването си новоучредената фирма „Възход 2016” имала 4100 лв. разходи, а приходите ѝ били 2450 лв. От всеки следващ месец приходите на фирмата се увеличавали с по 600 лв. а разходите ѝ намалявали с по 500 лв. След колко месеца общата сума на приходите е надминала общата сума на разходите, т.е. фирмата е „излязла на печалба”?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Средният ръст на двамата треньори на детски баскетболен отбор е 205 cm. В залата тренират 10 деца със среден ръст от 169 cm. С колко сантиметра ще се повиши средният ръст на хората в залата при влизането на двамата треньори?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Даден е ΔABC със страни AB = 24, BC = 21, АС = 15. Дължината на ъглополовящата CL на ACB е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително може да намерите тук, а указание за решаването им – тук.

Върни се нагоре Други тестове 2017 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама