Лого за уроци по математика
самоподготовка

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2017 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

 1. Стойността на израза е равна на:
  • А)5 –
  • Б)5 –
  • В)0
  • Г) – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако , то стойността на израза е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности на израза са:
  • А)a (– ∞; –2)
  • Б)a [– 1; 0) (0; 1)
  • В)a (–2; + ∞)
  • Г)a [–2; 0) (0; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството са:
  • А)x (0; + ∞)
  • Б)x (1; 4)
  • В)x (– ∞; 0) [1; 4)
  • Г)x [0; 1) (4; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Стойността на израза е равен на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броят на корените на уравнението (2x2 + 9x – 5) е равен на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 6x2 + x – 2 = 0, то числата t1 = x12 и t2 = x22 са корени на уравнението:
  • А)36t2 – 25t + 4 = 0
  • Б)25t2 – 36t + 4 = 0
  • В)4t2 – 25t + 36 = 0
  • Г)4t2 – 36t + 25 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако a = sin 37°, то sin 2017° е равно на:
  • А)2a
  • Б)
  • В)– a
  • Г) a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В окръжност е прекарана хорда AB с дължина 20. През точка А е построена допирателна t към окръжността. През точка В е прекарана права g, успоредна на t и пресичаща окръжността в точка C, като BC = 24. Дължината на диаметъра на окръжността е равна на:
  • А)25
  • Б)20
  • В)
  • Г)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В правоъгълен ΔABC, ACB = 90° и точка D върху катета BC е такава, че BD = 7, CD = 4 и ADB = 120°. Периметърът на ΔABC е равен на:
  • А)30
  • Б)20 + 11
  • В)36
  • Г)24 + 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На чертежа е изобразена графиката на квадратната функция y (x). Най-голямата стойност на y (x) е равна на:
  • А)3
  • Б)4
  • В)5
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. За геометричната прогресия a1, a2, …, a5 е дадено a4 = a3 + 4 и a5 = a4 + 12. Първият член a1 на прогресията е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Дадена е редицата c1, c2, …, cn, с общ член cn = 2n – 3n + 5. Сумата от членовете на редицата е равна на:
  • А)1930
  • Б)1931
  • В)1937
  • Г)3979
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Най-голямата стойност на функцията f(x) = 3(cos x + sin x)2 – 1, е равна на:
  • А)– 1
  • Б)2
  • В)5
  • Г)11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Върховете на правилен десетоъгълник са оцветени през един в червено и останалите в черно. Разглеждаме триъгълниците, чиито върхове съвпадат с върховете на десетоъгълника. Броят на триъгълниците от този тип, с два червени и един черен връх, е равен на:
  • А)25
  • Б)36
  • В)48
  • Г)50
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Студент решил да изследва статистически колко време изчаква на спирката в Студентски град до идването на първия автобус № 94. Резултатите от първите 10 измервания са: 3, 7, 5, 3, 2, 4, 2, 7, 3, 8 минути, съответно. Модата М, медианата Р и средноаритметичното S на този статистически ред удовлетворяват неравенството:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В ΔABC височината CH има дължина 5, BC = 9 и радиусът на описаната окръжност има дължина 6. Дължината на страната AC е равна на:
  • А)6
  • Б)7
  • В)
  • Г)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Ако в ΔABC дължините на страните са AB = 11, BC = 9 и AC = 4, то cos (A + B) е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е успоредник ABCD. Върху страната CD е избрана точка E, така че лицето на лицето на трапеца ABED е 6 пъти по-голямо от лицето на ΔBCE. Точката E дели страната CD в отношение CE : DE равно на:
  • А)2 : 5
  • Б)2 : 7
  • В)1 : 6
  • Г)3 : 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност и AB = 8, BC = 13, AD = 8, ABC = 60°. Дължината на страната CD е равна на:
  • А)4
  • Б)5
  • В)6
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

 22. Стойността на израза е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 23. Решенията на уравнението + 3 = x са:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. На 1 юни 2016 г. се прави поръчка за подготвянето и отпечатването на учебник, с единична цена 8 лв., като се очаква учебникът да е готов след една година. Едновременно с поръчката, предвидените за целта 10 000 лв. са вложени в банка при условията на сложно олихвяване на всеки 6 месеца и 8% годишен лихвен процент. Една година по-късно издателят обявява цена на готовия учебник с 5% по-висока от първоначалната. Колко учебника по-малко са закупени с парите от влога на 2 юни 2017 г., поради увеличението на цената на учебника?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Първокурсниците във факултет са разделени в два потока. На диаграмите са показани резултатите от изпита по програмиране за всеки от потоците.

  диаграми

  Средният успех на студентите от първи курс по програмиране е:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. За правоъгълния ΔABC е дадено AB = , C = 90° и B = 30°. Построена е окръжност с диаметър CQ, Q BC и допираща се до AB в точката T. Нека P е пресечната точка на AQ с окръжността. Дължината на отсечката PQ е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Условията на задачи от 26. до 28. включително може да намерите тук, а указание за решаването им – тук.

Върни се нагоре Други тестове 2016 г. 2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама