Лого за уроци по математика
самоподготовка

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2018 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от посочените числа е най-голямо:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако a : b = 5 : 3 и b : c = 1 : 2, то стойността на израза е равна на:
  • А)– 1
  • Б)0
  • В)1
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът е дефиниран за всяко х от интервала:
  • А)x (– 3; –1)
  • Б)x (– 1; 1)
  • В)x (1; 3)
  • Г)x (3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството x – 3 ≥ са:
  • А)x (– ∞; 0)
  • Б)x [5; 8]
  • В)x [0; 8]
  • Г)x [0; 5) [8; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Стойността на израза е равен на:
  • А)
  • Б)0
  • В)
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За решенията на системата е изпълнено равенството:
  • А)|x + y| = 3
  • Б)|x + y| = 7
  • В)|x + y| = 10
  • Г)|x + y| = 17
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 4x2 – 8x – 5 = 0, то стойността на израза A = е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза B = при α = 45° и β = 15° е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. За ΔABC е известно, че ACB = 150°, AB = 7 и точката О се намира на равни разстояния от върховете А, В и С. Тогава AO + 3BO + 2CO е равно на:
  • А)42
  • Б)
  • В)36
  • Г)21
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Даден е правоъгълен ΔABC, за който ACB = 90° и cos ABC = . Ако точката М е средата на катета BC, то cotg CAM е равен на:
  • А)2
  • Б)4
  • В)3
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Дадено е уравнението x2 – 6x + p = 0, в което р е параметър. При каква стойност на р единият корен на уравнението е два пъти по-малък от другия:
  • А)p = 8
  • Б)p = 6
  • В)p = 4
  • Г)p = 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Членовете на редицата b1, b2, b3 … са определени по правилото b1 = 1, bn + 1 = 5 – 2|bn|, n = 1, 2, … . Сумата b1 + b2 + … + b21 е равна на:
  • А)– 21
  • Б)19
  • В)– 19
  • Г)21
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. За геометричната прогресия a1, a2, a3, a4, в която няма равни членове, е изпълнено . Частното на прогресията е равно на:
  • А)
  • Б)– 2
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Най-голямата стойност на функцията y = 8 + 7x – x2, x [0; 2] е равна на:
  • А)8
  • Б)16
  • В)18
  • Г)20
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Броят на начините, по които 8 ученици могат да бъдат разделени на два отбора от по 4, е равен на:
  • А)2
  • Б)28
  • В)35
  • Г)70
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. При закупуване от магазин, телевизор струва 1 300 лв., а хладилник 900 лв. При закупуване онлайн на същите модели, цените са по-ниски, съответно с 6% за телевизора и с 8 % за хладилника. Колко лева би спестил клиент, купувайки телевизора и хладилника онлайн от сайта на магазина:
  • А)120 лв.
  • Б)150 лв.
  • В)154 лв.
  • Г)160 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В неравнобедрен правоъгълен триъгълник дължините на катетите, хипотенузата и ъглополовящата на правия ъгъл са равни на a, b, c и l, съответно. Тогава:
  • А)2l < c
  • Б)2l = c
  • В)2l > c
  • Г)2l = a + b
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В ΔABC е дадено AC = 10, BC = 6 и ACB = 60°. Дължината на медианата към страната AB е равна на:
  • А)6
  • Б)
  • В)7
  • Г)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Даден е трапец ABCD, в който AB || CD, BAD = 90°, AB = 16, AD = 12 и AC = 13. Синусът на ъгъла между диагоналите на трапеца е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Даден е квадрат ABCD. Върху страните на квадрата BC и CD са избрани точки M и N, съответно, така че CN : BM : MC = 3 : 5 : 7. Отношението на лицата на ΔAMN и квадрата ABCD, SΔAMN : SABCD е равно на:
  • А)7 : 24
  • Б)9 : 32
  • В)17 : 30
  • Г)11 : 32
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Стойността на израза C = при p = 4 е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Решенията на системата са:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Най-малкото цяло положително число n, за което е:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. Необходимите учебници, които студент трябва да закупи за първи курс са 7 на брой, като цените на 6 от тях са: 23 лв., 12 лв., 38 лв., 29 лв., 17 лв., 21 лв. Ако средноаритметичното от цените на 7 учебника е равно на 25 лв., то медианата на статистическия ред от цените на 7-те учебника е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. В равнобедрен триъгълник ΔABC (AC = BC) ъглополовящите AL (L BC) и CM (M AB) се пресичат в точката I, като CI = 3IM и AB = 4. Вписаната в ΔABC окръжност има радиус с дължина:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително може да намерите тук, а указание за решаването им – тук.

Върни се нагоре Други тестове 2017 г. 2019 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама