Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА
общообразователна подготовка


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест - общообразователна подготовка – Май 2022 година


  МОДУЛ 1

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Корените x1 и x2 на кое от дадените уравнения изпълняват условието x1.x2 + 3(x1 + x2) = 5?
  • А)x2 + 2x + 1 = 0
  • Б)x2 – 2x – 1 = 0
  • В)x2 + 2x – 1 = 0
  • Г)x2 – 2x + 1 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Точките M и P са среди съответно на страните AB и AC в ΔABC. Векторът , изразен чрез векторите и , е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Точка M от страната AC на ΔABC е такава, че CM : MA= 2 : 3. Права през M, успоредна на AB, пресича BC в точка N. Ако MN = 6cm, то дължината на страната AB е равна на:
  • А)9 cm
  • Б)10 cm
  • В)12 cm
  • Г)15 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В куба ABCDA1B1C1D1 мярката на ъгъла между правите AB и CD1 e:
  • А)
  • Б)45°
  • В)60°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Критерии за оценяване

 7. Множеството от решенията на уравнението = 1 – x е:
  • А)
  • Б){1}
  • В)(– ∞; 1]
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Уравнението (x – 4)x2 = (x – 4)(2x + 1)
  • А)няма корени
  • Б)има един корен
  • В)има два корена
  • Г)има три корена
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Множеството от решенията на неравенството 1 е:
  • А)(4; + ∞)
  • Б)(– 3; 4)
  • В)(– ∞; – 3)
  • Г)(– ∞; – 3) (4; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Всички решения на неравенството са числата от интервала:
  • А)
  • Б)(– ∞; 8)
  • В)
  • Г)(8; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. В ΔABC страната AB = 10 cm. Окръжност с център точка C и диаметър 14 cm се допира до правата AB. Лицето на ΔABC е равно на:
  • А)17,5 cm2
  • Б)35 cm2
  • В)70 cm2
  • Г)140 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В трапец ABCD през точка М от бедрото AD е построена права, успоредна на основите, която пресича диагонала АС и бедрото ВС съответно в точки N и P. Ако AM = 2MD и AB = 3CD, то отношението MN : NP e:
  • А)1 : 2
  • Б)2 : 3
  • В)3 : 4
  • Г)4 : 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Основата на пирамидата ABCD е остроъгълният ΔABC с BAC = 60°. Околните ръбове образуват с основата на пирамидата ъгъл 45°. Ако височината на пирамидата е DH = h , то изразете чрез h ръба BC.
  • А)h
  • Б)h
  • В)h
  • Г)h
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Колко на брой от функциите y = 2x – 1, y = 3 – x и y = x2 + 2x са растящи при x > 0?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Множеството от стойностите на функцията y = x2 – 2x + 3 за x [– 2; 4] е интервалът:
  • А)[1; 9]
  • Б)[3; 9]
  • В)[2; 18]
  • Г)[6; 18]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако точката (m; ) е от графиката на функцията y = , то m е равно на:
  • А)27
  • Б)3
  • В)
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Ако редицата 3, a, b, 21 е аритметична прогресия, то произведението на a и b е равно на:
  • А)24
  • Б)63
  • В)90
  • Г)135
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Ако sin α = – и α = , то стойността на sin 2α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)0
  • Г)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В кутия има 7 бели и 9 сини топки, като белите са номерирани с числа от 1 до 7, а сините – с числа от 1 до 9. От кутията се изважда една топка. Вероятността изтеглената топка да е бяла или да е с номер, кратен на 4, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Мишена се състои от три концентрични кръга с радиуси съответно 5 cm, 15 cm и 25 cm. При стрелба се уцелва произволна точка от нея. Вероятността точката да е от сивия венец, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Условията на останалите задачи и указание за решенията им, може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2021 г. профил, 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама