Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА
профилирана подготовка


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест - профилирана подготовка – Май 2023 година


    ЧАСТ 1

    Отговорите на задачите от 1. до 15. включително отбележете в листа с отговори!

    Критерии за оценяване

  1. Общото уравнение на права, минаваща през точките с координати (3; – 7) и (– 2, – 2) е:
    • А)9x – 5y + 14 = 0
    • Б)2x – 5y + 4 = 0
    • В)x + y + 4 = 0
    • Г)9x + y – 20 = 0
    Проверете отговор
    Вижте решение

  2. Свободният член в нормалния вид на полинома f (x) = (x2 + x – 2)3 + (2x3 – 1)7 е равен на:
    • А)– 9
    • Б)– 7
    • В)1
    • Г)27
    Проверете отговор
    Вижте решение

  3. Правоъгълникът ABCD със страни AB = 3 cm и AD = 5 cm е завъртян на около по-голямата си страна. Обемът на полученото ротационно тяло е:
    • А)15π cm2
    • Б)11,25π cm2
    • В)75π cm2
    • Г)45π cm2
    Проверете отговор
    Вижте решение

  4. Хоризонталната асимптота на функцията f (x) е:
    • А)x = –
    • Б)y =
    • В)y = –
    • Г)x =
    Проверете отговор
    Вижте решение

  5. Случайната величина X има биномно разпределение Bi (12; p). Ако дисперсията на X е 1,92, то стойността на p може да е:
    • А)0,2
    • Б)0,35
    • В)0,49
    • Г)0,71
    Проверете отговор
    Вижте решение

  6. Критерии за оценяване

  7. Дадени са векторите , за които 3 и 45°. Дължината на вектора е:
    • А)9
    • Б)3
    • В)3
    • Г)6
    Проверете отговор
    Вижте решение

  8. Спрямо правоъгълна координатна система разглеждаме точката с координати (2; 3) и права, зададена с уравнението 3x – 4y + 11 = 0. Какво е разстоянието между тях:
    • А)
    • Б)
    • В)1
    • Г)2
    Проверете отговор
    Вижте решение

  9. В правилна четириъгълна призма ABCDA1B1C1D1 диагоналите AC1 и A1C са взаимноперпендикулярни. Да се намери острият ъгъл между BD1 и B1C1?
    • А)30°
    • Б)45°
    • В)60°
    • Г)90°
    Проверете отговор
    Вижте решение

  10. Функцията y (x) = е растяща в интервала:
    • А)x (– ∞; 1) [2; 5)
    • Б)x [2; 5)
    • В)x (1; 2] [5; + ∞)
    • Г)x (1; 2]
    Проверете отговор
    Вижте решение

  11. Намерете границата
    • А)0
    • Б)
    • В)1
    • Г)2
    Проверете отговор
    Вижте решение

  12. За кои стойности на параметъра p редицата an = е растяща?
    • А)
    • Б)
    • В)
    • Г)
    Проверете отговор
    Вижте решение

  13. Най-голямата стойност на функцията f (x) = cos x + за x [– π; π] е:
    • А) – 1
    • Б) – 1
    • В)
    • Г)
    Проверете отговор
    Вижте решение

  14. Множеството на функционални стойности на y (x) = (x + 1)2(x – 2)4 при x [1; 4] е:
    • А)y [0; 16]
    • Б)y [4; 400]
    • В)y [0; 4]
    • Г)y [0; 400]
    Проверете отговор
    Вижте решение

  15. Функцията f (x) = 3x4 + 4x3 – 6x2 – 12x + 7:
    • А)има локален екстремум само при x = 1
    • Б)има локален екстремум само при x = – 1
    • В)има локален екстремум само при x = 1 и x = – 1
    • Г)няма локални екстремуми
    Проверете отговор
    Вижте решение

  16. Две урни имат следния състав: в първата – 6 бели, 4 червени и 15 черни топки, във втората – 15 бели, 2 червени и 8 черни топки. След последователно вадене на топка от едната и от другата се оказва, че първо е извадена червена, а след това бяла топка. Каква е вероятността ваденето на топките да е станало първо от втората, а след това от първата урна, при условие че двете последователности на вадене са равновъзможни?
    • А)
    • Б)
    • В)
    • Г)
    Проверете отговор
    Вижте решение

  17. Условията на останалите задачи и указание за решенията им, може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове профил, 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама