Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2023 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

 1. Ако a = , то стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на границата е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  • Д)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако корените x1 и x2 на уравнението x2 – 3ax + a2 = 0 удовлетворяват равенството x12 + x22 = 28, то стойностите на параметъра a са:
  • А)± 2
  • Б)– 1; 2
  • В)– 2; 1
  • Г)1; 2
  • Д)1; 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решението на неравенството – x е:
  • А)(– ∞; – 2] (0; 2]
  • Б)(– ∞; – 1] (0; 1]
  • В)(– ∞; – 1] [1; + ∞)
  • Г)[– 2; 0) [2; + ∞)
  • Д)[– 2; 0) (0; 2]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако f (1) = 4 и f (– 1) = 0, където f (x) е квадратната функция f (x) = x2 + 2ax + b (a и b са параметри), то е:
  • А)3
  • Б)– 1
  • В)– 2
  • Г)1
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решението на системата е:
  • А)(1; 2)
  • Б)
  • В)(0; – 1)
  • Г)(4; 1)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Корените на уравнението са:
  • А)0; 2
  • Б)±
  • В)1; 4
  • Г)1; 2
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решението на неравенството |x| – |x – 2| > 1 е:
  • А)(0; 2)
  • Б)
  • В)
  • Г)(0; + ∞)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Решенията на неравенството > x са:
  • А)[– 2;
  • Б)
  • В)[0;
  • Г); 2)
  • Д)[– 2; 0]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коренът на уравнението tg x = sin 2x, който принадлежи на интервала , е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Стойностите на параметъра p, за които уравнението притежава решение, са в интервала:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)[7; 8]
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Ако числата a; 4; c в този ред образуват аритметична прогресия и числата a; 4; (a + c) в този ред образуват геометрична прогресия, то c е равно на:
  • А)2
  • Б)3
  • В)10
  • Г)8
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ако височината в правоъгълен триъгълник разделя хипотенузата му на части с дължини p и q, то лицето на триъгълника е:
  • А) (p + q)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако бедрото и двете основи в равнобедрен трапец са равни съответно на 2 cm, 5 cm и 2 cm, то дължината на диагонала на трапеца в cm е:
  • А)2
  • Б)4 +
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако хордата AB дели окръжност с център O и радиус r на две дъги, дължините на които се отнасят както 1 : 7, то периметърът на ΔAOB е:
  • А)(2 + )r
  • Б)(2 + )r
  • В)(2 + )r
  • Г)(2 + )r
  • Д)(3 + )r
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако в правилна четириъгълна пирамида ABCD с основа ABC точките P и Q лежат съответно на ръбовете AC и BC, като PC : AC = QC : BC = μ, където 0 < μ < 1, то отношението на обемите на пирамидите BQPD и ABQPD е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Основата на четириъгълна пирамида е правоъгълник със страни 250 mm и 24 cm. Ако обемът на пирамидата е 0,02 m3, то височината на пирамидата е:
  • А)24 dm
  • Б)0,3 dm
  • В)10 dm
  • Г)0,8 dm
  • Д)240 dm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Студент е депозирал в банка x лв., при сложна годишна лихва 2%. Ако след две години депозитната сума (след олихвяване) е достигнала до 11 444,40 лв., то стойността на x е:
  • А)10 000
  • Б)11 200
  • В)10 400
  • Г)9 900
  • Д)11 000
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Заплатите в предприятие са посочени в таблицата таблица Ако ръководството желае средната заплата на предприятието да се увеличи с 5 %, то с колко процента трябва да се увеличи най-ниската заплата (като останалите заплати се запазят).
  • А)10 %
  • Б)17,5 %
  • В)22,5 %
  • Г)15 %
  • Д)20 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В кутия са поставени 2 сини, 3 червени и a зелени моливи. Ако вероятността при случаен избор на два молива те да са червени е , то числото a е равно на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама