Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2018 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако изразът a + b е означен с aΔb, то стойността на израза (1Δ1)Δ2 е равна на:
  • А)1
  • Б)
  • В)1 +
  • Г)2
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение x2 – 4x – 4 = 0, то изразът x12 + x1– 1 + x22 + x2– 1 е равен на:
  • А)21
  • Б)22
  • В)23
  • Г)24
  • Д)25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Броят на целите числа, които са решения на неравенството (x2 – x – 2)(5x – x2 – 4) > 0 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Сборът на първите три члена на растяща геометрична прогресия е 65 , а произведението им е 3375 . Частното на прогресията е:
  • А)3
  • Б)
  • В)4
  • Г)
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако m = 4(1 – log3 2) и n = 1 + log3 4, то е вярно, че:
  • А)m = n
  • Б)m = 2n
  • В)m = 3n
  • Г)m < n
  • Д)m > 3n
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В кутия има 7 червени и 3 бели рози. Броят на различните букети от 3 рози, в които има една или две бели рози, е:
  • А)21
  • Б)36
  • В)82
  • Г)84
  • Д)126
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Множеството от стойностите на функцията f (x) = 3sin x – 4cos x е:
  • А)[–5; 5]
  • Б)(3; 4)
  • В)[3; 4]
  • Г)(5; 6)
  • Д)[5; 6]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Произведението на модата и медианата на данните 2,21,9,2, 27,25,2,30,23 е равно на броя на вариациите на m елемента от втори клас. Числото m е равно на:
  • А)8
  • Б)7
  • В)6
  • Г)5
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Сборът на две числа е 15 , а средно аритметичното на тези числа е 125% от тяхното средно геометрично. По-малкото от двете числа е:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Даден е ΔABC със страни AB = 4 cm, BC = 3 cm и AC = 2 cm. Ъглополовящата на CAB пресича страната BC в точка L. Дължината на отсечката BL е:
  • А)1 cm
  • Б)1,5 cm
  • В)2 cm
  • Г)3 cm
  • Д)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Даден е ΔABC със страни AB = 2 cm, BC = cm и AC = 1 cm. Големината на CAB е:
  • А)30°
  • Б)60°
  • В)120°
  • Г)135°
  • Д)45°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Трите медиани на триъгълник са 4 cm, 7 cm и 7 cm. Най-малката страна на триъгълника има дължина:
  • А)3 cm
  • Б)4 cm
  • В)5 cm
  • Г)6 cm
  • Д)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Изразът е дефиниран за всички стойности на x от интервала:
  • А)[0; 1]
  • Б)[1; 2]
  • В)[2; 3)
  • Г)(2; 3]
  • Д)(3; 4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Даден е трапец с основи 6 cm и 3 cm, а диагоналите му имат дължини 7 cm и 8 cm. Косинусът на острия ъгъл между диагоналите на трапеца е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Страните на триъгълник се отнасят както 1 : 2 : 2 , а радиусът на описаната около него окръжност е R. Най-малката страна на триъгълника има дължина:
  • А) R
  • Б) R
  • В) R
  • Г) R
  • Д) R
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Броят на решенията (x; y) на системата е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Допирателната към графиката на функцията f (x) = x2 – 6x + 8 в точка M (1; 3) сключва с положителната посока на абсцисната ос ъгъл, чийто косинус е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В окръжност с център O и диаметър AB = 10 cm е построен радиус OC AB и хорда AL, която минава през средата на OC. Височината LH (H AB) на ΔABL е:
  • А)4 cm
  • Б)4,5 cm
  • В)5 cm
  • Г)6 cm
  • Д)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В права триъгълна призма е вписана сфера, която се допира до всички стени на призмата. Основата на призмата е правоъгълен ΔABC с хипотенуза AB = 2 cm и CAB = 30°. Височината на призмата е:
  • А)2 cm
  • Б)1 cm
  • В) cm
  • Г) – 1 cm
  • Д) – 1 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2017 г. 2019 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама